Gå til hoved indhold

Projekt ny svømmehal

Den 31. oktober 2022 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplanen vedrørende en ny svømmehal med et 25 meter bassin og undervisningsbassin ved Kildeskovshallen.

Spørgsmål og svar om projektet

Undersøgelsesrapporter og notater

Tegninger fra forundersøgelser

Projektforløbet

2017: Enighed om behov for mere vandkapacitet

Gentofte Kommune var i 2017 i dialog med brugerne af Kildeskovshallen, foreningslivet og oplysningsforbundene. Alle var enige om, at der var behov for mere vandkapacitet.

Det var et ønske om et 50 m. bassin med bredere svømmerbaner. Der var et stort ønske fra svømmeklubben, oplysningsforbundene og de selvorganiserede brugere om flere varmtvandsbassiner. Desuden var der fra en del børn et ønske om flere legeelementer, fx større rutsjebaner, klatrevæg og højere vipper

Sep. 2018: Slots- og Kulturstyrelsen indleder en fredningssag

I september 2018 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at indlede en fredningssag vedr. området omkring Kildeskovshallen, hvilket bl.a. betyder, at det endelige forslag til bygningernes placering, højde og arkitektoniske udtryk skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Gentofte Kommune går i dialog med styrelsen

Gentofte kommune var herefter i meget tæt dialog med styrelsen om, hvordan der kan bygges ved Kildeskovshallen, så områdets fantastiske særpræg bevaret. Kommunen var også i dialog med styrelsen om, hvordan et 50 meter bassin kunne bygges, så det kunne godkendes af styrelsen.

Styrelsen udpegede to muligheder for et 50 m. bassin, men Kommunalbestyrelsen vurderede, at begge muligheder ville fordyre byggeriet uacceptabelt meget, fordi det enten kræver at kommunen skal købe og nedrive ejendomme på to nabogrunde eller kræver en meget kostbar fuld nedgravning bassinet.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen i juni 2020, at der skal opføres et 25 m bassin og et varmtvandsbassin. Samtidigt blev der nedsat et opgaveudvalg, som har udarbejdet anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om, hvordan det samlede anlæg kan blive til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere

Nov. 2021: Borgermøde om forslag til et konkret byggeri

Den 3. november 2021 præsenterede tegnestuen Entasis på et indledende borgerdialog møde deres forslag til et konkret byggeri. I den forbindelse stillede en række borgere spørgsmål til økonomien i at bygge en ny svømmehal ved Gentofte Sportspark som alternativ til en placering ved Kildeskovshallen.

Dec. 2021: Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal foretages supplerende undersøgelser

Den 13. december 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at undersøge:

 • Drifts- og vedligeholdelsesudgifter for 25 m svømmehal og varmtvandsbassin på begge lokaliteter og for 50 m svømmehal og 2 varmtvandsbassiner ved Gentofte Sportspark
 • Trafik og parkering ved Kildeskovshallen ved 25 m svømmehal og varmtvandsbassin
 • Anlægsomkostninger for opførelse af 25 m svømmehal og varmtvandsbassin og for 50 m svømmehal og 2 varmtvandsbassiner ved Gentofte Sportspark
 • Jordbundsforhold i Sportsparken
 • Muligheder og begrænsninger for bæredygtighed ved de to placeringer

Undersøgelserne er foretaget med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning, om der skal udarbejdes forslag til lokalplan for et nyt 25 meter bassin, undervisningsbassin mv. ved Kildeskovshallen.

 

April 2022: Orienteringsmøde om de supplerende undersøgelser

Gentofte Kommune inviterer til et informationsmøde, hvor det er muligt at stille spørgsmål til de nye undersøgelser og kommentere på konklusionerne i dem.

Maj 2022: Kommunalbestyrelsen vedtager placering af ny svømmehal

Kommunalbestyrelsen vedtager, at en ny svømmehal med et 25 meter bassin og undervisningsbassin skal placeres ved Kildeskovshallen.

Aug. 2022: Borgermøde om forslag til lokalplan

Den 15. august 2022 blev lokalplanforslaget for den nye svømmehal inkl. miljørapport præsenteret og drøftet på et Borgermøde. Forslaget er i offentlig høring fra den 23. juni til og med den 8. september. 

Okt. 2022: Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan

Den 31. oktober vedtog kommunalbestyrelsen lokalplanen vedrørende ny svømmehal ved Kildeskovshallen.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at trække klagen over fredningen af Kildeskovshallens nærmeste omgivelser tilbage.

Kommunalbestyrelsen gav endvidere bevilling til:

 • bygherrerådgivning til gennemførelse af markedsdialog med ca. fem relevante entreprenører. Formålet med dialogen er at undersøge, hvordan projektet helt konkret kan udbydes, så der kan opnås en gunstig konkurrencesituation med flere bydende, sikring af byggeriets kvalitet, økonomi og fredningshensyn samtidig med, at de bydende får et udbudsgrundlag, det er interessant for dem. Derudover kan dialogen medvirke til at afklare, om der er særlige forhold på byggegrunden, som entreprenørerne kan give input til håndteringen af.

 • LCA screening af projektet (livscyklusanalyse), herunder f.eks. beregninger af byggematerialers CO2 emission. Screeningen udføres med henblik på at kortlægge hvilke krav, der skal indarbejdes i det kommende udbudsmateriale for at sikre, at projektet kan opfylde de dokumentationskrav, som bliver en del af bygningsreglementet i 2023 for projekter over 1000 m2. Arbejdet omfatter bl.a. udarbejdelse af en 3D model af bygningen, som kan indgå i det videre projekteringsarbejde.

   

Præsentation af projekt og undersøgelser

 • Præsentation fra orienteringsmøde 7. april 2022

  Se præsentation fra orienteringsmøde den 7. april, hvor projektet og de supplerende undersøgelser blev præsenteret. 

  Præsentation fra orienteringsmøde (Pdf)
 • Video fra orienteringsmøde 7. april 2022

  Se video fra orienteringsmødet den 7. april (på Facebook), hvor de nye undersøgelser blev præsenteret og spørgsmål fra de fremmødte blev besvaret.

  Gå til video fra orienteringsmødet (Facebook)
 • Video om placering af ny svømmehal

  Fritidschef, Stig Eiberg, viser i videoen de to placeringer af en ny svømmehal, som Kommunalbestyrelsen drøfter: Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark.