Gå til hoved indhold

Kommuneplan

Hvis du vil orientere dig om kommunens overordnede planer for et område, er det en god idé at se i kommuneplanen. I lokalplaner kan du se de mere detaljerede planer for området.

Sådan fungerer kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling. Her kan du læse om ønsker, mål, retningslinjer og rammer for, hvordan kommunen skal udvikle sig i fremtiden. For eksempel hvilke boligtyper og erhvervsområder, der er plads til, hvor højt du må bygge og hvilke bygninger og områder vi skal passe særligt på.

Kommuneplanen har blandt andet fokus på:

 • Boligområder.
 • Erhvervsområder.
 • Rekreative områder.
 • By- og butiksområder.
 • Trafikbetjening.
 • Naturområder.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for dig som borger. Men den sætter rammer for lokalplaner i dit boligområde, og kommunen administrerer på grundlag af planen. For eksempel kan kommunen forbyde udstykning, bebyggelse eller ændret brug af et område, hvis det er imod kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen vedtager en kommuneplan i hver valgperiode, dvs. ca. hvert fjerde år. Planen skal omfatte en periode på 12 år.

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021 har fokus på seks områder:

 • Arkitektur og kulturarv
 • Grønne og blå strukturer
 • Attraktive og levende bydelscentre
 • Bæredygtighed
 • Klimaforandringer
 • Arealressourcer.

Kommuneplan 2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021. 
18 stemmer (C, A, V, B, F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme.

Se Kommuneplan 2021

Tillæg til kommuneplan 2021

Se vedtagne kommuneplantillæg 

Kommuneplanstrategi 2024

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 12. oktober vedtaget Kommuneplanstrategi 2024.
Kommuneplanstrategien sætter retningen for det kommende arbejde med revisionen af kommuneplanen.

Læs Kommuneplanstrategi 2024 

Gentofte-Plan

Kommuneplanen er en del af Gentofte-Plan.

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj. Her er flere typer redskaber til at styre kommunen samlet ét sted.

Læs om Gentofte-Plan

Læs Budget 2024
 

Kommuneplan og lokalplaner hænger sammen med statens og regionens planer


Kommune

Kommuneplanen formidler kommunalbestyrelsens prioriteringer i forhold til arealanvendelsen i kommunen. Men den binder også statens og regionens planlægning sammen, så de passer til lokale forhold. Desuden binder den flere love sammen med kommunens planlægning. Bl.a. plan-, natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Region

Region Hovedstaden har lavet en regional udviklingsplan. Bl.a. med visioner for miljø, klima og kollektiv trafik.

Stat

Staten kan også selv planlægge eller lave rammer for kommunens planlægning. Eksempelvis må kommuneplan og lokalplaner ikke stride mod fingerplanens rammer for hovedstadsområdet.

Læs om landsplanlægning

Læs Fingerplanen i hovedstadsområdet

Læs Bæredygtig udvikling og høj livskvalitet - Region Hovedstaden 

Figur 1 fra Fingerplan 2019. Kort fra Erhvervsstyrelsen visende indre og ydre storbysområde, de grønne kiler, det øvrige hovedstadsområde og andet.
Figur 1. Fingerplan 2019. Kort fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål og svar