Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Kræver dit byggeri en byggetilladelse?

Find ud af, om du skal søge om tilladelse til dit byggearbejde hos kommunen. Uanset om du skal søge byggetilladelse eller ej, skal du overholde de gældende regler.

Garage, carport, udhus, drivhus og lignende

Husk at det altid er dit ansvar som bygningsejer at BBR er opdateret med de korrekte arealer - det gælder også for småbygninger, der ikke kræver byggetilladelse.

Ret i dine BBR-oplysninger

Hvor meget må jeg bygge?

En ny garage, carport, udhus, drivhus og lignende kan påvirke din bebyggelsesprocent.

Når du skal beregne din bebyggelsesprocent, skal du bruge beregningsreglerne i det bygningsreglement, som var gældende, da lokalplanen for din ejendom blev offentliggjort. Særligt for ejendomme omfattet af lokalplan 402 er, at arealer skal beregnes efter Bygningsreglement 2018.

Du skal være opmærksom på, hvad der står i lokalplanen for din ejendom. Der kan være bestemmelser, som stiller krav til, hvor på grunden du må opføre bygningerne.

Uanset om dit byggeri kræver byggetilladelse, skal du overholde de relevante bestemmelser i bygningsreglementet. Her er bl.a. beskrevet særlige regler for placering, bygningshøjde og facadelængde i og mod skel - også kaldet byggeretten.

Hvis det du ønsker at opføre medfører en overskridelse af den tilladte maksimale bebyggelsesprocent eller byggeretten beskrevet i bygningsreglementet, skal du søge om byggetilladelse.

Hvis du skal bygge en garage, carport, udhus, drivhus og lignende kan du finde yderligere oplysninger på nedenstående link:

Læs om garage, carport, udhus, drivhus og lignende

Læs bygningsreglementet

Skal jeg søge byggetilladelse?

Skal du bygge en garage eller udhus, som er integreret i dit hus, skal du ansøge om byggetilladelse.

Skal du bygge en carport, garage, udhus, drivhus, åben overdækning eller lignende og det samlede fremtidige areal af sekundær bebyggelse bliver mere end 50 m2, skal du også søge om byggetilladelse.

De 50 m2 beregnes ved, at alle arealer af de sekundære bygninger på din grund lægges sammen.

Hvis du f.eks. har en åben overdækning på 10 m2 og et udhus på 15 m2, og du gerne vil bygge en carport på 35 m2, så skal du ansøge om byggetilladelse, fordi det samlede areal bliver mere end 50 m2.

Hvis du samlet på din grund får mindre end 50 m2, skal du ikke søge om byggetilladelse, men du skal alligevel overholde gældende regler i eksempelvis bygningsreglement og lokalplan samt være særligt opmærksom på den maksimale bebyggelsesprocent fastsat i lokalplan.

Hvis du skal søge byggetilladelse, skal du vælge ansøgningstypen ”Garager, carporte, udhuse og lignende” i Byg- og Miljøportalen.

Besøg Byg- og Miljøportalen

Udestue

Skal du opføre en udestue, skal du søge byggetilladelse.
Selvom en udestue ikke er opvarmet, og er uden selvstændig varmekilde, så indgår den som en del af etagearealet. En udestue, skal derfor indgå i beregningen af bebyggelsesprocenten.

Når du søger byggetilladelse, skal du vælge ansøgningstypen i Byg- og Miljøportalen, ud fra hvilken bygningstype du søger om at få udestuen opført i tilknytning til.
Eksempelvis ”Etageboligbyggeri” eller ”Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse”

Besøg Byg- og Miljøportalen

Sætte hegn eller plante hæk

Du skal være opmærksom på, hvad der står i Lokalplanen for din ejendom. Der kan være bestemmelser, som stiller krav til, hvordan du må opføre hegnet.

Skal du opføre et hegn, som er højere end 1,80 m, mod eksempelvis nabogrunden. Skal du kontakte Plan og Byg for en vurdering af om, du skal søge om byggetilladelse.

Hvis du skal søge byggetilladelse, skal du vælge ansøgningstypen ”Andre byggearbejder” og derunder vælge ”Faste konstruktioner, som ikke er bygninger” i Byg- og Miljøportalen.

Besøg Byg- og Miljøportalen

Hvis du skal opføre et hegn, kan du finde yderligere oplysninger på:

Læs om grund, hegn, hævede opholdsarealer mm

Altan eller tagterrasse

Skal du opføre en altan eller tagterrasse, skal du søge byggetilladelse.

Du skal være opmærksom på, hvad der står i Lokalplanen for din ejendom. Der kan være krav til eksempelvis, hvor du må placere din altan eller terrasse, og hvordan værnet på din altan eller tagterrasse skal udføres.

Når du skal søge byggetilladelse, skal du vælge ansøgningstype i Byg- og Miljøportalen, ud fra hvilken bygningstype du søger om at få altanen eller tagterrassen udført på.
Eksempelvis ”Etageboligbyggeri” eller ”Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse”

Besøg Byg- og Miljøportalen

Terrænændring

Vil du ændre terrænet på din grund, ved at fylde jord på eller grave jord væk, skal du være opmærksom på, hvad der er muligt iht. lokalplanen for din ejendom. Vil du ændre mere, end det som er muligt iht. lokalplanen, skal du søge om tilladelse.

Hvis der ikke er fastsat bestemmelser i lokalplanen om niveauforskelle, så skal du være opmærksom på at sikre grundene, som ligger omkring din ejendom. Det kan du læse mere om i § 12 i Byggeloven.

Læs Byggeloven på Retsinformation

Du skal være opmærksom på, at har du udført terrænændringer, der ikke er godkendt af kommunen, kan du i henhold til byggelovens § 13 og planlovens § 18, risikere at skulle tilbageføre terrænet.

Hvis du udelukkende skal søge tilladelse til at lave terrænændringer, skal du vælge ansøgningstypen ”Planmæssig forespørgsel” i Byg- og Miljøportalen.

Hvis du også skal lave ændringer, som du skal søge om byggetilladelse til, så skal du vælge ansøgningstype i Byg- og Miljøportalen ud fra hvilken bygningstype du søger om, at byggearbejdet udføres på.
Eksempelvis ”Etageboligbyggeri” eller ”Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse”

Besøg Byg- og Miljøportalen

Hvis du skal udføre terrænændringer kan du finde yderligere oplysninger på:

Læs om grund, hegn og terrasse

Bygge om i hus


Enfamiliehus

Skal du bygge om indvendigt, skal du ikke søge om byggetilladelse.

Rækkehus og dobbelthus

Skal du bygge om indvendigt, og lave ændringer på de bygningsdele, som du har fælles med nabohuset, skal du søge om byggetilladelse.

Skal du bygge om indvendigt, og ikke laver ændringer på de bygningsdele, som du har fælles med nabohuset, skal du ikke søge om byggetilladelse.

Skal du lave udvendige ændringer, skal du undersøge om dit hus er bevaringsværdigt.
Hvis dit hus er bevaringsværdigt, kan du finde oplysninger på:

Læs om bevaringsværdige bygninger

Bygge i lejlighed

Skal du bygge om i din lejlighed, og ændre du på de bærende konstruktioner, eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold, skal du søge byggetilladelse.

Skal du udvide arealet af lejligheden, skal du søge byggetilladelse.

Skal du ændre anvendelsen af lejligheden, skal du søge byggetilladelse.

Hvis du skal søge byggetilladelse, skal du vælge ansøgningstypen ”Etageboligbyggeri” i Byg- og Miljøportalen.

Besøg Byg- og Miljøportalen

Sammenlægge lejligheder

Skal du sammenlægge boliger, skal du ansøge om tilladelse til sammenlægning jf. Boligreguleringsloven § 46.

Hvis du skal sammenlægge boligareal, kan du finde oplysninger på:

Læs om sammenlægning af boliger

Bevaringsværdig bygning

Skal du lave udvendige ændringer på dit bevaringsværdige hus, skal du søge om tilladelse til det.
Du kan se om dit hus er bevaringsværdigt i Lokalplanen for din ejendom.

Hvis du skal søge tilladelse til, at lave udvendige ændringer, skal du vælge ansøgningstypen ”Planmæssig forespørgsel” i Byg- og Miljøportalen.

besøg Byg- og Miljøportalen

Skal du også lave ændringer, som du skal søge om byggetilladelse til. Kan du vælge at sende en samlet ansøgning på alle forhold. Så skal du vælge ansøgningstype i Byg- og Miljøportalen, ud fra hvilken bygningstype du søger om at bygge i. Eksempelvis ”Etageboligbyggeri” eller ”fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse”.

Hvis dit hus er bevaringsværdigt, kan du finde oplysninger på:

Læs om bevaringsværdige bygninger

Erhvervsenheder

Skal du bygge om i din erhvervsenhed, og ændre du på de bærende konstruktioner, eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold, skal du søge byggetilladelse.

Skal du udvide arealet af enheden, skal du søge byggetilladelse.

Skal du ændre anvendelsen af enheden, skal du søge byggetilladelse.

Hvis du skal søge byggetilladelse, skal du vælge ansøgningstypen ”Erhvervsbyggeri” i Byg- og Miljøportalen.

Besøg Byg- og Miljøportalen

Rive ned

Skal du rive en bygning ned, skal du søge om tilladelse.

Skal du rive en carport, garage, udhus, drivhus, overdækning eller lignende ned, som er under 50 m2, skal du ikke søge om tilladelse. Men du skal indberette det til BBR. Du kan finde oplysninger om BBR på:

Læs om Bygnings og Boligregisteret BBR

Når du skal søge om tilladelse, skal du vælge ansøgningstypen ”Nedrivning, der kræver tilladelse” i Byg- og Miljøportalen.

Besøg Byg- og Miljøportalen

Nyt hus

Skal du bygge et nyt hus, skal du søge om byggetilladelse.

Når du skal beregne din bebyggelsesprocent, skal du bruge beregningsreglerne i det bygningsreglement, som var gældende, da Lokalplanen blev offentliggjort.

Når du skal søge om byggetilladelse, skal du vælge ansøgningstype i Byg- og Miljøportalen ud fra hvilken bygningstype du søger om at opføre.

Eksempelvis ”Etageboligbyggeri” eller ”Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse” eller ”Erhvervsbyggeri”

Besøg Byg- og Miljøportalen

Niveauplan

Skråner din grund. Eller ligger den i et andet niveau end nabogrunden, så kan det være nødvendigt, at fastlægge et niveauplan, hvis du skal bygge på din grund.

Et niveauplan er en kote, som kommunen fastsætter, og som man skal måle højderne på sit byggeri ud fra.

Hvis du skal søge om byggetilladelse til at opføre et byggeri, så kan ansøgningen om fastlæggelse af niveauplan indgå i den samlede ansøgning.

Hvis du skal opføre et byggeri som ikke kræver byggetilladelse, men din grund skråner eller ligger i et andet niveau end nabogrunden, så skal du ansøge om byggetilladelse til fastlæggelse af niveauplan.

Når du skal søge om byggetilladelse, skal du vælge ansøgningstypen i Byg- og miljøportalen, ud fra det byggeri du vil opføre eksempelvis ”Garager, carporte, udhuse og lignende

Besøg Byg- og Miljøportalen

Pejse og Brændeovne

Skal du installere en pejs eller en brændeovn, skal du ikke søge om byggetilladelse.

Du skal anmelde det til en autoriseret skorstensfejer.

Du skal overholde gældende bygningsreglement.

Hvis du ændre på bærende konstruktioner eller brandmæssige forudsætninger for bygningen når du installere en pejs eller brændeovn, skal du ansøge om byggetilladelse til at udføre det arbejde.