Bevillingsnævnet

Har du restaurant, café, pizzeria eller andet serveringssted, og vil du servere alkohol - så skal du have en alkoholbevilling.

Du skal søge om alkoholbevilling hos Nordsjællands Politi, men det er Bevillingsnævnet, der afgør, om du kan få bevillingen. Uden en midlertidig eller endelig alkoholbevilling må du ifølge restaurationsloven ikke servere alkohol i din restauration.

Alkoholbevilling og fornyelse heraf, bestyrergodkendelse, nattilladelse og udeservering er nogle af de tilladelser, du kan søge om. Selv om du har prøvet at ansøge i en anden kommune, så vær opmærksom på, at praksis kan være anderledes i Gentofte Kommune. 

Vær opmærksom på post i e-boks

Du vil modtage breve fra Nordsjællands Politi og Bevillingsnævnet i Gentofte Kommune, når du har ansøgt. Brevene sendes digitalt til din og/eller din virksomheds e-boks. 

Det er vigtigt, at du svarer på brevene og fremsender eventuelt manglende oplysninger og dokumenter. Du kan også skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål til politiets eller nævnets breve. 

Gå til Politiets side om alkoholbevilling

Kontakt Bevillingsnævnet og sekretariatet i Gentofte Kommune:

Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund

 CVR-nr.: 19438414

Telefon: 3998 0017 | Mandag til torsdag kl. 10-15

Mail: bevillingsnaevn@gentofte.dk

NB! Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger, bør du sende den med sikker post. Du kan aflevere post personligt på Gentofte Rådhus eller du kan sende et brev med almindelig post eller du kan bruge Digital Post (angiv ”Bevillingsnævnet” i emnefeltet).

Vejledning til ansøgning om alkoholbevilling, mm i Gentofte Kommune

Få en midlertidig alkoholbevilling hos politiet hvis du kan

Med en midlertidig alkoholbevilling fra politiet kan du gå i gang med at servere straks, inden Bevillingsnævnet har behandlet din ansøgning. En midlertidig alkoholbevilling kan også være nødvendig, hvis din nuværende bevilling er udløbet eller snart vil gøre det. 

Men hvis du ikke svarer på politiets breve, risikerer du, at politiet ikke giver dig en midlertidig alkoholbevilling, selv om du måske er berettiget til det, hvis du fremsender de nødvendige oplysninger. Bevillingsnævnet har ikke mulighed for at give dig en midlertidig bevilling. 

Hvis du heller ikke fremsender de oplysninger og dokumenter, som Bevillingsnævnet beder om, kan nævnet måske ikke give dig en endelig alkoholbevilling. Hvis nævnet giver dig afslag på en endelig alkoholbevilling, bortfalder en eventuel midlertidig alkoholbevilling fra politiet. 

Sådan ansøger du om alkoholbevilling hos politiet

 
Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelser skal du indgive til:
 
Nordsjællands Politi
Kundecenter, Bevillinger & Tilladelser
Østergade 1
3400 Hillerød.
 
 
Blanketter, som du skal bruge til din ansøgning, findes her: 
 
 
En tjekliste over, hvad du skal sende til politiet, findes her: 
 

Hvilke sager behandler Bevillingsnævnet?

Bevillingsnævnet behandler og træffer afgørelse om ansøgninger, der er indgivet til Nordsjællands Politi, når restaurationen ligger i Gentofte Kommune, om: 
 
 • Alkoholbevilling og fornyelse heraf
 • Bestyrergodkendelse
 • Nattilladelse (tilladelse til udvidet åbningstid kl. 02.00-05.00) 
 • Udeservering (tilladelse til udeservering af alkohol på privat eller offentligt areal)
 
I din ansøgning skal du oplyse politiet om, hvilke af de ovenstående tilladelser du søger om.
De forskellige tilladelser, som Bevillingsnævnet kan give, og lejlighedsbevillinger, som politiet kan udstede, beskrives her på siden.
 
Alkoholbevilling eller fornyelse heraf
 
Alkoholbevillinger er tidsbegrænsede tilladelser. Udgangspunktet for bevillingsperiodens længde er 8 år, men alkoholbevillinger kan også gives for en begrænset periode på 4 eller 2 år.
Inden alkoholbevillingen udløber, skal du i god tid forinden, gerne mindst tre måneder før, ansøge om fornyelse hos Nordsjællands Politi.
 
Hvis forholdene ændrer sig hos dig eller dit selskab, forening eller lignende, skal du ansøge politiet igen. Det kan være, at restaurationen får nye lokaler, eller at indehaveren dør. Hvis der sker ændringer i sammensætningen af direktionen eller bestyrelsen for et selskab, der har alkoholbevilling, har man pligt til at meddele det til politiet.
 

Bestyrergodkendelse

 
Der skal ansøges om godkendelse af en bestyrer, hvis restaurationen drives af et selskab, en forening eller anden juridisk person. Det skal ske på en særlig blanket fra politiet ved siden af ansøgningen om alkoholbevilling.
 
Hvis du driver din restauration personligt, skal du ikke ansøge om godkendelse af bestyrer. Hvis personen eller bestyreren i restaurationen udskiftes, skal der ansøges på ny hos politiet.
 

Nattilladelse

 
Bevillingsnævnet afgør, om en restauration må holde åbent efter den almindelige lukketid (kaldet nattilladelse eller tilladelse til udvidet åbningstid kl. 02.00-05.00).
 
Den almindelige lukketid i Gentofte Kommune er kl. 02.00 alle ugens dage. I forbindelse med en ansøgning om udvidet åbningstid (nattilladelse) kan Bevillingsnævnet give tilladelse til, at der holdes åbent til kl. 05.00. Nattilladelse forudsætter politiets forudgående samtykke.
 

Udeservering

 
Tilladelse til udeservering af alkohol kræver særskilt tilladelse fra Bevillingsnævnet. Det skal derfor fremgå af ansøgningen om alkoholbevilling, som du indgiver til politiet, om du ønsker tilladelse til servering af alkohol på udendørsarealer. Det er også muligt at søge om tilladelse til udeservering på et senere tidspunkt ved henvendelse direkte til Bevillingsnævnet.
 
Ved ansøgning om tilladelse til udeservering skal du fremsende en tegning (gerne håndlavet) samt eventuelt fotos med målangivelser og placering af borde, stole og lignende. Det skal også fremgå, hvor langt der er til omkringboende og lignende. Materialet skal fremsendes til alle de instanser, der skal søges hos, se lige nedenfor.
 

Udeservering på privat areal

 
Hvis udeserveringen foregår på privat areal, skal du have en erklæring med tilladelse fra udlejer om dette. Du har endvidere brug for en byggetilladelse/ibrugtagningstilladelse til arealanvendelsen med udeservering. Søg herom hos Plan og Byg i Gentofte Kommune via portalen; www.bygogmiljoe.dk. For yderligere vejledning kan du kontakte Plan og Byg på plan-byg@gentofte.dk
 
Tilladelserne fra udlejer samt Plan og Byg skal du til sidst sende til Bevillingsnævnet med ansøgning om også at få lov til at servere alkohol udenfor. Nævnet vil i den forbindelse høre, om Gentofte Kommunes Natur og Miljø har bemærkninger til ansøgningen.
 
En eventuel tilladelse om udeservering af alkohol fra Bevillingsnævnet vil typisk være ledsaget af en række vilkår, fx at udeserveringen ikke må være til gene for de omkringboende og forbipasserende, og at udeserveringen bør ophøre senest kl. 22.00.
 

Udeservering på offentligt areal

 
Hvis udeserveringen foregår på offentligt areal, skal du ansøge Gentofte Kommunes Park og Vej park-vej@gentofte.dk. 
En eventuel tilladelse til at anvende et offentligt areal vil typisk være ledsaget af en række vilkår, fx at udeserveringen ikke må være til gene for de omkringboende og forbipasserende, og at udeserveringen bør ophøre senest kl. 22.00.
 
Det kan efter omstændighederne være hensigtsmæssigt for din egen skyld at få en tilkendegivelse fra udlejer, så du ikke får problemer med udlejer, men det vil som regel ikke være et krav fra kommunens eller Bevillingsnævnets side.
 
Tilladelsen fra Park og Vej skal du til sidst sende til Bevillingsnævnet med ansøgning om også at få lov til at servere alkohol udenfor. Nævnet vil i den forbindelse høre, om Gentofte Kommunes Natur og Miljø har bemærkninger til ansøgningen.
 
 

Lejlighedsbevilling

 
Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder skal du alt efter omstændighederne søge om tilladelse hos eller underrette Nordsjællands Politi. Der gælder således særlige regler for servering af alkohol ved særlige lejlighed, fx basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, foredrag, koncerter og lignende arrangementer, hvortil en større kreds har adgang.
 
Lejlighedsbevilling eller lejlighedstilladelse meddeles ikke af Bevillingsnævnet, men af Nordsjællands Politi. Hvis arrangementet skal foregå i den såkaldte udvidede åbningstid fra kl. 02.00 til 05.00, skal Bevillingsnævnet godkende, at der gives tilladelse til det. 
 
 
Brug af offentlige arealer (fx en vej, sti eller plads) til at holde et arrangement (med eller uden alkohol), kræver tilladelse fra Park og Vej, som er vejmyndighed i Gentofte Kommune. 
 

Sådan arbejder Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet, Gentofte Kommune og politiet er overgået til digital kommunikation, så du skal holde øje med din og din virksomheds e-boks, efter at du har indgivet din ansøgning til politiet.

Midlertidig alkoholbevilling

Du skal være opmærksom på, at Bevillingsnævnet ikke kan udstede en midlertidig alkoholbevilling. Det kan kun Nordsjællands Politi.

Hvis du ikke inden for rimelig tid, efter at du har indgivet ansøgning til politiet, har modtaget en midlertidig alkoholbevilling fra politiet, bør du kontakte politiet for at høre, hvad der skal til for at få en sådan. Det kan være, at du ikke har fremsendt de nødvendige oplysninger og dokumenter til politiet, eller at betingelserne for at få den midlertidige alkoholbevilling ikke er opfyldt. 

Hvis du ikke kan få en midlertidig tilladelse fra politiet, må du ikke servere alkohol. Derudover kan det være, at Bevillingsnævnet ikke kan give dig en endelig alkoholbevilling.

Sagsbehandlingen og din rolle heri

Din ansøgning om alkoholbevilling mv. oversendes fra Nordsjællands Politi til Bevillingsnævnet med en indstilling om sagens afgørelse, dvs. et forslag til, hvorvidt nævnet skal imødekomme ansøgningen eller ej.

Sekretariatet for Bevillingsnævnet sender et brev til ansøgers e-boks (din eller virksomhedens), hvor sekretariatet partshører om politiets indstilling og andre forhold, der har betydning for, at Bevillingsnævnet kan tage stilling til ansøgningen.

Hvis ansøger (du eller virksomheden) ikke svarer, kan det betyde, at nævnet giver afslag på ansøgningen om alkoholbevilling, og at en eventuel midlertidig bevilling bortfalder. I givet fald skal der søges på ny hos Nordsjællands Politi, og der må ikke serveres alkohol i mellemtiden.

Bevillingsnævnets høring af andre myndigheder

Bevillingsnævnets sekretariat undersøger om lokalerne er godkendt til restaurationsvirksomhed på Fødevarestyrelsens hjemmeside findsmiley.dk. Vi hører Natur og Miljø i Gentofte Kommune, om der er bemærkninger til ansøgningen, herunder om der har været klager over støj- og lugtgener. Når der er tale om nye restaurationer, kan vi spørge Plan og Byg, om der er bygge- og ibrugtagningstilladelser. Det kan også være, at vi stiller flere spørgsmål til din og/eller virksomhedens økonomiske og skattemæssige forhold.

En medarbejder fra Gentofte Kommune, fx Natur og Miljø, kan eventuelt besøge restaurationen. Selv om alt ser fint ud ved et virksomhedsbesøg, er det ikke sikkert, at du kan få en alkoholbevilling. Du skal derfor stadig holde øje med e-boks og svare på nævnets breve. 

Din ansøgning afgøres på et nævnsmøde

Bevillingsnævnet behandler din ansøgning på det næste nævnsmøde. Nævnet kan imødekomme din ansøgning helt eller delvis eller give afslag eller knytte betingelser til en eventuel alkoholbevilling. 

Sådan klager du over Bevillingsnævnets afgørelser

Klage over afgørelser, som Bevillingsnævnet har truffet, kan indgives til Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse. Klagen skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger, efter at afgørelsen er kommet frem til ansøgeren, dvs. er kommet ind i din eller virksomhedens e-boks. 

Sådan behandler vi dine oplysninger

Et brev med underretning om indsamling og behandling af personoplysninger vil blive sendt til ansøger og eventuelle andre personer, der fremgår af ansøgningen om alkoholbevilling, jf. databeskyttelsesforordningen. Ud over ansøger kan det for eksempel være ansøgers ægtefælle eller bestyrer, direktør eller bestyrelsesmedlem for et ansøgende selskab, en forening eller en anden juridisk person.

Gå til siden om databeskyttelse i Gentofte Kommune

Bevillingsnævnets medlemmer og møder

I Gentofte Kommune har Kommunalbestyrelsen nedsat et bevillingsnævn med syv medlemmer. I perioden 2018-2021 er medlemmerne:

 • Henrik Thorup, formand, sagkyndigt medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Birgitte Dember, medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Mette Werge Witt, medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Joan Jørgensen, medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Mogens Stendrup, valgt efter indstilling af Hotel- Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA) som branchekyndig repræsentant
 • Anja Kähler, valgt efter indstilling af 3F som branchekyndig repræsentant 
 • Julie Davidsen, repræsentant for Nordsjællands Politi.

Bevillingsnævnets kommende møder i 2019 afholdes:

 • Tirsdag den 3. september 2019
 • Tirsdag den 26. november 2019

Møderne er lukkede for offentligheden. 

Kontakt Bevillingsnævnet i Gentofte Kommune

Ønsker du at henvende dig til Bevillingsnævnet i Gentofte Kommune, kan du benytte disse oplysninger:

Gentofte Kommune - Bevillingsnævnet

Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
CVR-nr.: 19438414
Telefon: 3998 0017 | Mandag til torsdag kl. 10-15
Mail: bevillingsnaevn@gentofte.dk 

NB! Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger, bør du sende den med sikker post. Du kan aflevere post personligt på Gentofte Rådhus eller du kan sende et brev med almindelig post eller du kan bruge Digital Post (angiv ”Bevillingsnævnet” i emnefeltet).