Gå til hoved indhold

Typer af bevillinger og deres indhold

Her kan du finde et overblik over de forskellige muligheder der er for ansøgning i forbindelse med alkoholbevilling.

Hvilke typer bevillinger

Bevillingsnævnet behandler og træffer afgørelse om ansøgninger, der er indgivet til Nordsjællands Politi, når restaurationen ligger i Gentofte Kommune, om:

  • Alkoholbevilling og fornyelse heraf
  • Bestyrergodkendelse
  • Nattilladelse (tilladelse til udvidet åbningstid kl. 02.00-05.00)
  • Udeservering (tilladelse til udeservering af alkohol på privat eller offentligt areal)

I din ansøgning skal du oplyse politiet om, hvilke af de ovenstående tilladelser du søger om.

De forskellige tilladelser, som Bevillingsnævnet kan give, og lejlighedsbevillinger, som politiet kan udstede, er beskrevet nedenfor.
Endvidere er den ophørte ordning med næringsbrev beskrevet, sammen med kravet om fødevareregistrering som har erstattet den.


Alkoholbevilling eller fornyelse heraf


Alkoholbevillinger er tidsbegrænsede tilladelser. Udgangspunktet for bevillingsperiodens længde er 8 år, men alkoholbevillinger kan også gives for en begrænset periode på 4 eller 2 år.

Inden alkoholbevillingen udløber, skal du i god tid forinden, gerne mindst tre måneder før, ansøge om fornyelse hos Nordsjællands Politi.

Hvis forholdene ændrer sig hos dig eller dit selskab, forening eller lignende, skal du ansøge politiet igen. Det kan være, at restaurationen får nye lokaler, eller at indehaveren dør. Hvis der sker ændringer i sammensætningen af direktionen eller bestyrelsen for et selskab, der har alkoholbevilling, har man pligt til at meddele det til politiet.


Bestyrergodkendelse


Der skal ansøges om godkendelse af en bestyrer, hvis restaurationen drives af et selskab, en forening eller anden juridisk person. Det skal ske på en særlig blanket fra politiet ved siden af ansøgningen om alkoholbevilling.

Hvis du driver din restauration personligt, skal du ikke ansøge om godkendelse af bestyrer.

Det kan i nogen tilfælde være en god idé at have mere end én bestyrer tilknyttet et serveringssted. I så fald skal der udfyldes en blanket for hver person.
Hvis en person skal være bestyrer for mere end ét serveringssted, kræver det en dispensation fra Bevillingsnævnet, som er afhængig af en vurdering af, om personen tidsmæssigt og fysisk kan have overblik over stederne. Ønsker I en sådan dispensation skal det fremgå af jeres ansøgning til politiet, eventuelt sammen med en beskrivelse af, hvordan I finder det hensigtsmæssigt.

Hvis personen eller bestyreren i restaurationen udskiftes, skal der ansøges på ny hos politiet.


Nattilladelse


Den almindelige lukketid i Gentofte Kommune er kl. 02.00 alle ugens dage. I forbindelse med en ansøgning om udvidet åbningstid (nattilladelse) kan Bevillingsnævnet give tilladelse til, at der holdes åbent til kl. 05.00. Nattilladelse forudsætter politiets forudgående samtykke, det er derfor en god idé at notere det i ansøgningen til politiet, hvis I ønsker nattilladelse.


Udeservering


Tilladelse til udeservering af alkohol kræver særskilt tilladelse fra Bevillingsnævnet. Du kan derfor med fordel angive i ansøgningen om alkoholbevilling, som du indgiver til politiet, om du ønsker tilladelse til servering af alkohol på udendørsarealer. Det er dog også muligt at søge om tilladelse til udeservering på et senere tidspunkt ved henvendelse direkte til Bevillingsnævnet.

Ved ansøgning om tilladelse til udeservering skal du fremsende en tegning (gerne håndlavet) samt eventuelt fotos med målangivelser og placering af borde, stole og lignende. Det skal også fremgå, hvor langt der er til omkringboende og lignende. Materialet skal fremsendes til alle de instanser, der skal søges hos, se lige nedenfor.

Udeservering på privat areal


Hvis udeserveringen foregår på privat areal, skal du have en erklæring med tilladelse fra udlejer om dette.

For yderligere vejledning kan du kontakte Plan og Byg på plan-byg@gentofte.dk  

Tilladelserne fra udlejer samt Plan og Byg skal du til sidst sende til Bevillingsnævnet med ansøgning om også at få lov til at servere alkohol udenfor. Nævnet vil i den forbindelse høre, om Gentofte Kommunes Natur og Miljø har bemærkninger til ansøgningen.

En eventuel tilladelse til udeservering af alkohol fra Bevillingsnævnet vil typisk være ledsaget af en række vilkår, fx at udeserveringen ikke må være til gene for de omkringboende og forbipasserende, at der ikke må spilles musik udendørs, og at udeserveringen bør ophøre senest kl. 22.00.

Udeservering på offentligt areal


Hvis udeserveringen foregår på offentligt areal, skal du ansøge Gentofte Kommunes Park og Vej park-vej@gentofte.dk 

En eventuel tilladelse til at anvende et offentligt areal vil typisk være ledsaget af en række vilkår, fx at udeserveringen ikke må være til gene for de omkringboende og forbipasserende, at der ikke må spilles musik udendørs, at udeserveringen bør ophøre senest kl. 22.00 og krav om tilladelse fra ejer af ejendommen.

Tilladelsen fra Park og Vej skal du til sidst sende til Bevillingsnævnet med ansøgning om også at få lov til at servere alkohol udenfor. Nævnet vil i den forbindelse høre, om Gentofte Kommunes Natur og Miljø har bemærkninger til ansøgningen.


Læs om tilladelser til brug af offentlige arealer


Lejlighedsbevilling


Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder skal du, alt efter omstændighederne, søge om tilladelse hos eller underrette Nordsjællands Politi. Der gælder således særlige regler for servering af alkohol ved særlige lejlighed, fx basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, foredrag, koncerter og lignende arrangementer, hvortil en større kreds har adgang.

Lejlighedsbevilling eller lejlighedstilladelse meddeles ikke af Bevillingsnævnet, men af Nordsjællands Politi. Hvis arrangementet skal foregå i den såkaldte udvidede åbningstid fra kl. 02.00 til 05.00, skal Bevillingsnævnet godkende, at der gives tilladelse til det.

Læs og ansøg om tilladelse til arrangement på politi.dk

Brug af offentlige arealer (fx en vej, sti eller plads) til at holde et arrangement (med eller uden alkohol), kræver tilladelse fra Park og Vej, som er vejmyndighed i Gentofte Kommune.

Læs om tilladelser til brug af offentlige arealer


Næringsbrev og registrering af fødevarevirksomhed

Ordningen med næringsbrev ophørte 1. januar 2015. Det er således ikke længere et krav, at restaurationsvirksomheder og lignende skal have næringsbrev for at drive deres virksomhed.

I stedet er det dog vigtigt at du registrerer din fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

Dette kan gøres gennem deres hjemmeside:

Gå til Fødevarestyrelsen - Registrering af fødevarevirksomhed