Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Handicaprådet

Handicaprådet holder 11 ordinære møder om året. De er placeret den tredje mandag i hver måned fra kl. 15-17, undtagen i juli måned.

Handicaprådet

Handicaprådet i Gentofte Kommune har fungeret som selvstændigt råd siden ikrafttrædelse af loven om retssikkerhed og administration på det sociale område i april 2006.

I Gentofte Kommune er det besluttet, at Handicaprådet sammensættes af fem repræsentanter fra handicaporganisationerne, tre repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og to repræsentanter fra forvaltningen.

Medlemmerne er som udgangspunkt valgt for en 4-årig periode. Handicaprådets nuværende funktionsperiode er 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Handicaprådet har følgende formål og opgaver

 • at rådgive Kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål samt drøfte og følge indhold og udformning af Gentofte Kommunes politik på handicapområdet
 • at formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap
 • at beskæftige sig med alle spørgsmål, som har betydning for borgere med handicap, dvs. udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.
 • at arbejde for bedst mulig fysisk og digital tilgængelighed for alle
 • at holde løbende kontakt til borgere med handicap, således at deres forhold, behov og ønsker hele tiden er kendt
 • at sørge for, at kommunens borgere med handicap får den bedst mulige orientering om forhold, der har betydning for dem
 • at udtale sig om de årlige budgetter for handicapområdet, så der bliver mulighed for tilkendegivelser på relevante tidspunkter i budgetforløbet
 • at udtale sig nærmere om ændringer på handicapområdet, og at give opbakning til frivillige initiativer

Derudover gælder, at:

 • Kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet om alle forslag, der vedrører borgere med handicap. Det samme gælder udvalg, som Kommunalbestyrelsen har delegeret sin kompetence til. Handicaprådet skal høres i god tid, inden Kommunalbestyrelsen/udvalget træffer endelige beslutninger. Socialudvalgets dagsordener og referater tilsendes Handicaprådet
 • Handicaprådet kan ikke behandle konkrete personsager eller personalespørgsmål
 • Handicaprådet er undergivet Forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.v.

Læs dagsordner og referater fra handicaprådets møder 

Hent en pjece om Handicaprådet - Fællesskab og ligeværd for borgere med handicap.

Handicaprådets medlemmer

Oversigt over Gentofte Handicapråds medlemmer og stedfortrædere i perioden 2022 til 2025.

Forreste række: Elisabet Sinding (til venstre), Hans Rasmussen (midtfor), Mitzi Reinau (til højre) Midterste række: Frederik Dehlholm (1. fra venstre), Katja S. Johansen, (2. fra venstre), Anita Bahnsen (3. fra venstre), Michael Holst (4. fra venstre) Bagerste række: Jesper Marcus (til venstre), Lene Jelstrup (midtfor), Jens Chr. Pedersen (til højre)

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen:

 • Katja S. Johansen (stedfortræder Christina Wex)
 • Jesper Marcus (stedfortræder Stig Wall)
 • Frederik Dehlholm (stedfortræder Marie Brixtofte)

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte:

 • Hans Rasmussen, formand for Handicaprådet (stedfortræder Jacob Monies) 
 • Elisabet Sinding, næstformand for Handicaprådet (stedfortræder Karin Hovgaard Christiansen)
 • Lene Jelstrup (stedfortræder Elsebeth Balslev-Clausen)
 • Jens Chr. Pedersen (stedfortræder Jan Chr. Mollerup)
 • Mitzi Reinau (stedfortræder Søren Bork)

Forvaltningsrepræsentanter:

 • Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap Myndighed (stedfortræder Helle Steinicke)
 • Michael Holst, Planchef (stedfortræder Stine Berg Andersen)

Kontaktoplysninger

Handicaprådet i Gentofte kan kontaktes på e-mail:

handicapradet@gentofte.dk 

Handicaprådets formand, Hans Rasmussen, kan kontaktes på e-mail:

formanden@dh-gentofte.dk 

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, bør du skrive til Handicaprådet via digital post. Skriv: ”Att.: Handicaprådet” i emnefeltet.

Send digital post til Gentofte Kommune

Vedtægter for Handicaprådet i Gentofte Kommune