Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Beredskabet i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune er en del af Beredskab Øst, der altid er klar til at rykke ud ved brand, redning af mennesker og værdier og ved miljøuheld i hele Gentofte Kommune.

Om beredskabet i Gentofte Kommune

Beredskab Øst er et §60 selskab som Gentofte Kommune er en del af sammen med 4 andre kommuner, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Herlev kommuner.

De vel nok mest kendte opgaver for beredskabet er de operative opgaver, som er indsatsledelsen ved brand, rednings- og akutte miljøopgaver. Beredskab Øst har hele døgnet, alle årets dage, mindst 3 indsatsledere på vagt. Sammen med udrykningsenhederne på brandstationerne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby er vi klar, hvis uheldet rammer vores område.

Foruden de operative opgaver udfører Beredskab Øst også myndigheds- og tilsynsopgaver. Den forebyggende og operativ afdeling fører blandt andet tilsyn med virksomheder for at sikre, at brandlovgivningens krav overholdes.

Kommunen skal derudover også have et civilt beredskab, som skal kunne få kommunens administration, infrastruktur, genhusning og andre vigtige funktioner til at fungere på nødblus ved større hændelser - f.eks. drikkevandsforurening, større ildebrand på plejehjem eller ved længerevarende strømsvigt.

Planer og instrukser for disse funktioner er samlet i en kommunal beredskabsplan, som hvert 4. år godkendes af kommunalbestyrelsen. Løbende opdateringer og ændringer af planen sker efter behov.
Brandloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen nedsætter en beredskabskommission, der skal varetage den umiddelbare forvaltning af beredskabet.

Beredskabskommissionen

I medfør af Beredskabslovens §10 skal kommuner, der samordner deres redningsberedskaber, nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger hertil.

Beredskabskommissionen skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektørerne i dækningsområdet.
Beredskab Øst er en sammenslutning af redningsberedskaberne i Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner og selskabets dækningsområde ligger i både Nordsjællands og Vestegnens politikreds.

Beredskabskommissionen består af borgmestrene i de fem kommuner, politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi. Beredskabschefen er sekretær for beredskabskommissionen.
Som eksempler på opgaver kan nævnes brandvæsenets driftsøkonomi, omfanget af det nødvendige materiel og mandskab, etablering af vandforsyning til brandhaner og kontakt til beredskabschefen, som har ansvaret for den daglige ledelse af brandvæsenet.

Formandsposten går på skift mellem de fem kommuner i følgende rækkefølge; Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Herlev Kommune. Gentofte Kommune havde således formandsposten i den første del af valgperiode fra 2014-2017, og Gladsaxe har formandsposten i valgperioden 2018 – 2021 osv. Beredskabskommissionen vælger selv sin næstformand blandt de øvrige borgmestre.

De fem borgmestre:

  • Gentofte Kommune, Michael Fenger.
  • Gladsaxe Kommune, Trine Græse.
  • Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani.
  • Ballerup Kommune, Jesper Würtzen.
  • Herlev Kommune, Thomas Gyldal Petersen.