Gå til hoved indhold

Grønt Råd

Grønt Råd er et rådgivende forum for Gentofte Kommune i generelle og principielle spørgsmål, der traditionelt hører under plan-, natur- og miljøområdet.

Grønt Råd

De deltagende foreninger kan gennem Grønt Råd fremsætte ideer og forslag til forbedring af
miljø, natur og friluftsliv i Gentofte Kommune.

Rådets sammensætning

Grønt Råd i Gentofte Kommune består af formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som
formand for rådet, yderligere en repræsentant fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og en repræsentant fra
Byplanudvalget.

Desuden bidrager de grønne organisationer og foreninger m.fl. hver med en lokal
repræsentant fra Gentofte Kommune. Repræsentanten skal være bosiddende i kommunen eller
have en meget nær tilknytning til kommunen. De statslige arealforvaltere – Slots- og
Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen - inviteres med til møderne med en repræsentant hver.

De deltagende foreninger mv. er:

 • Grøn Guide
 • Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling
 • Friluftsrådet
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte
 • Spejderorganisationerne
 • Dansk Cyklist Forbund
 • Grundejerforeningernes Fællesråd
 • Boligforeningerne
 • FOGUS
 • Lokal Historisk Forening
 • De statslige arealforvaltere (Naturstyrelsen/ Slots- og Kulturstyrelsen)

Hver af de nævnte foreninger udpeger en suppleant.

Klima-, Miljø- og Teknik varetager sekretariatsfunktionen for Grønt Råd og ledere/medarbejdere fra
forvaltningerne deltager efter behov i møderne.

Rådets organisering

De kommunale medlemmer af Grønt Råd udpeges af de respektive fagudvalg for en 4-årig
periode sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Formanden kan, efter aftale med Rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner med ekstern repræsentation.

Klima- Miljø- og Teknik yder sekretariatsbistand til rådet.

Afholdelse af møder

Grønt Råd afholder 2 ordinære årlige møder. Der afholdes en gang årligt en besigtigelsestur i forbindelse med et af møderne.

Møderne er ikke offentligt tilgængelige, men referaterne er offentligt tilgængelige på hjemmesiden og udsendes til Grønt Råds medlemmer.

Formanden udtaler sig på Grønt Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit
referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Kontakt

Har du spørgsmål til Grønt Råd, er du velkommen til at kontakte Gentofte Kommune, Klima, Miljø og Teknik på tlf. 39 98 80 13, eller på mail tf@gentofte.dk