Gravetilladelser

Der skal altid søges gravetilladelse, når der skal graves i offentlige veje og private fællesveje, herunder fortove, rabatter, bagkanter med mere. På denne side finde du let og hurtigt retningslinjer for at søge gravetilladelse.

Formålet med retningslinjerne er at give borgere og erhvervsdrivende en nem og hurtig vejledning i, hvad der skal søges tilladelse til, og hvem der skal ansøges hos. På den måde sikres, at gravearbejde på vej- og fortovsarealerne ikke er til unødig gene for borgerne. Der lægges bl.a. vægt på, at fodgængere - herunder i høj grad handicappede - har gode passagemuligheder, og at anvendelsen af vej- og fortovsarealerne ikke skæmmer bybilledet.

Retningslinjerne for råden over vejareal, vil i fornødent omfang blive håndhævet - evt. i samarbejde med politiet.

Sådan er reglerne for vejarbejde

Læs bestemmelser for vejarbejder i Gentofte Kommune (PDF)

Ansøgning om gravetilladelse

Når en ledningsejer eller entreprenør får brug for at grave i vejarealet, skal der bl.a. indhentes en tilladelse hos ejeren (vejmyndigheden) af vejen.

For at opnå en tilladelse, skal der indsendes en ansøgning til kommunen: Ansøgning - brug af areal

 Ansøgningen indsendes via linket til Park og Vej senest 8 dage, før arbejdet påtænkes påbegyndt.

Ledningsoplysninger indhentes via LER og særskilt hos de enkelte ledningsejere. Dog kan du finde ledningsoplysninger på kommunens fjernvarme og svagstrømskabler direkte via nedenstående link til ledningsinfo.

Motorveje i Gentofte Kommune

Vejdirektoratet er myndighed for motorvejene, Gentofte Kommune kan derfor ikke give tilladelse til gravninger på disse veje.

Vilkår for gravetilladelse

Gravetilladelsen gives på de i "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" DS 475 og de i Trafikministeriet, "Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje" givne betingelser. Derudover er der en række supplerende vilkår, der skal overholdes, bl.a. ved gravninger under og i nærheden af træer og anden beplantning.

Læs folderen "Pas på træerne (PDF)".

Afmærkning af arbejdet udføres i overensstemmelse med "Vejregler for afmærkning af vejarbejder".