Gå til hoved indhold

Alkoholbevilling

Vil du søge om alkoholbevilling? Kend processen trin for trin. Se hvilke dokumenter du skal vedlægge, når du ansøger hos Nordsjællands Politi. Få overblik over Bevillingsnævnets behandlingsprocedure.

Send din ansøgning til Nordsjællands Politi

Når du vil søge om alkoholbevilling til dit serveringssted, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Nordsjællands Politi. 

Du finder dit ansøgningsskema på Nordsjællands Politi's hjemmeside: 

Hent ansøgningsskema om alkoholbevilling

 

Få overblik over, hvilke dokumenter du skal vedlægge i ansøgningen

Du skal vedlægge en række dokumenter i din ansøgning. Følg tjeklisten.

Vær opmærksom på at vedlægge forskellige dokumenter afhængigt af om det er en person, eller et selskab, der er ansøger om alkoholbevillingen:

Hvis en person ansøger om alkoholbevilling, skal der vedlægges:

 • Udfyldt ansøgningsskema.
 • Fotodokumentation (fx kopi af kørekort, pas eller lignende).
 • Næringsbrev.
 • Seneste årsopgørelse fra SKAT for dig selv og din eventuelle ægtefælle.
 • Underskrevet købekontrakt, lejekontrakt eller forpagtningskontrakt vedr. lokalerne.
 • Udskrift af erhvervskonto i pengeinstitut i stedets navn.
 • Økonomiske oplysninger vedr. finansiering af stedet (fx lånekontrakt).
 • Drifts‐ og likviditetsbudget.
 • Kort konceptbeskrivelse. 


Hvis det er relevant, skal du desuden vedlægge:

 • Interessentskabskontrakt (hvis ansøger er et interessentskab).
 • Seneste årsregnskab, revideret og underskrevet (hvis ansøger er et interessentskab).
 • Bestyrerkontrakt underskrevet af parterne.
 • Fotodokumentation for bestyrer.
 • Ansøgning om nattilladelse.
 • Ansøgning om tilladelse til udeservering.
 • Ansøgning om eventuel offentlig optræden. 


Hvis et selskab ansøger om alkoholbevilling (og godkendelse af bestyrer), skal der vedlægges:

 • Udfyldt ansøgningsskema.
 • Fotodokumentation for den samlede direktion og bestyrelse (fx kopi af kørekort, pas eller
  lignende).
 • Næringsbrev.
 • Selskabsoplysninger, udskrift fra Erhvervsstyrelsen.
 • Vedtægter for selskabet (vedtægten skal indeholde §16 i restaurationsloven).
 • Aktionær‐ eller anpartshaverfortegnelse.
 • Seneste årsregnskab, revideret og underskrevet.
 • Underskrevet købekontrakt, lejekontrakt eller forpagtningskontrakt vedr. lokalerne.
 • Udskrift af erhvervskonto i pengeinstitut i stedets navn
  ‐ Økonomiske oplysninger vedr. finansiering af stedet (fx lånekontrakt).
 • Drifts‐ og likviditetsbudget.
 • Bestyrerkontrakt underskrevet af parterne.
 • Fotodokumentation for bestyrer. 
 • Kort konceptbeskrivelse.

Hvis det er relevant, skal du desuden vedlægge:

 • Stiftelsesoverenskomst (hvis det er et nystiftet selskab).
 • Generalforsamlingsreferat underskrevet (hvis det er et nystiftet selskab).
 • Ansøgning om nattilladelse.
 • Ansøgning om tilladelse til udeservering.
 • Ansøgning om eventuel offentlig optræden.

Udeservering og nattilladelse

Oplysning om udeservering

Udeservering kræver særlig tilladelse fra Bevillingsnævnet. Det skal derfor fremgå af din ansøgning om alkoholbevilling, hvorvidt du ønsker tilladelse til udeservering.

Hvis udeserveringen foregår på offentlig vej / fortov kræver udeserveringen også tilladelse fra Park og Vej. Kontakt Park og vej: 

park-vej@gentofte.dk 

Din ansøgning om udeservering skal indeholde en beskrivelse af:

 • Omfanget af udeserveringen, antallet af borde og stole (fx vedlagt en tegning) og tidsrum
  for udeservering.
 • Indretningen af udeserveringen. Herunder afstand til omkringboende.
 • Oplysning om hvorvidt det foregår på offentlig vej/fortov eller på egen matrikel. Ansøgning om udeservering kan ske i forbindelse med ansøgningen om alkoholbevilling. Eller særskilt ved ansøgning til Bevillingsnævnet i Gentofte Kommune:

bevillingsnaevn@gentofte.dk.

Nattilladelse

I Gentofte Kommune er den almindelige lukketid kl. 02.00.

Det betyder, at dit serveringssted kan holde åbent til kl. 02.00 om natten uden du behøver at søge om særlig tilladelse.

Ønsker du at holde åbent til kl. 05.00, skal du søge om udvidet åbningstid. 

Meddelelse af nattilladelse forudsætter politiets samtykke. 

Midlertidig bevilling

Nordsjællands Politi kan udstede en midlertidig alkoholbevilling.

Det kan ske når politiet:

 • Har fået de oplysninger de skal bruge.
 • Vurderer, at Bevillingsnævnet kan meddele bevilling i sagen.  

Undersøgelse af din ansøgning

Når politiet har behandlet din ansøgning om alkoholbevilling, sender de ansøgningen videre til Bevillingsnævnet i Gentofte Kommune med en indstilling.

Herefter foretager Bevillingsnævnets sekretariat en række undersøgelser. Sekretariatet undersøger blandt andet om: 

 • Lokalerne er godkendt til restaurationsvirksomhed.
 • Der har været klager over støj.
 • Plan og Byg har givet de fornødne tilladelser.  

Partshøring

Hvis undersøgelsen af din ansøgning kræver det, sender Bevillingsnævnet herefter materialet i partshøring hos dig, så du har mulighed for at kommentere på materialet.

Hvis der mangler oplysninger i sagen, vil du blive bedt om at fremsende dem.

Afgørelse om din ansøgning

Din ansøgning bliver derefter sat på dagsordenen for det næste møde i Bevillingsnævnet, hvor nævnet træffer afgørelse om din ansøgning.

Bevillingsnævnet afholder normalt fire møder om året.