Gå til hoved indhold

Byggeaffald

Byggeaffald skal sorteres, så det kan genbruges, og så farlige stoffer behandles korrekt. Kend processen trin for trin, så du som bygherre håndterer affaldet forsvarligt før, under og efter byggeriet.

Start med at kortlægge bygningen

Du skal som bygherre kende reglerne for undersøgelse og håndtering af byggeaffald, inden du skal renovere, bygge om eller rive din bolig eller andre bygninger ned.

Inden du går i gang har du pligt til at screene og kortlægge bygningen for miljøproblematiske stoffer i de bygningsdele, der bliver til byggeaffald. Miljøfarlige stoffer skal udsorteres, så de resterende rene materialer i byggeaffaldet kan genbruges eller på anden måde nyttiggøres.

Gennemgang af bygningen (miljøkortlægning):

  • Er den bygget eller renoveret i perioden 1950 – 1977, skal bygningen kortlægges for PCB. Vær særligt opmærksom på termovinduer fra denne periode.
  • Få bygningen analyseret for andre farlige stoffer som asbest, tungmetaller, tjære og klorparafiner.
  • Saml informationerne i en miljørapport. Det anbefales at få et professionelt firma til det.

Du kan bruge hjælpeskemaet, når du gennemgår bygningen for farligt affald.

Læs mere om byggeaffald i affaldsregulativet.

I PCB-guiden kan du læse mere om screening for PCB.

Har du mindre mængder af byggeaffald, der ikke er forurenet eller farligt, kan det afleveres på genbrugsstationen.

Anmeld byggeaffaldet

Har du mere end et tons byggeaffald skal det anmeldes. Anmeldelsen skal sendes senest 14 dage før du går i gang. Du må ikke begynde at fjerne bygningsdele eller byggeaffald, før kommunen har anvist dit affald til en eller flere godkendte affaldsmodtagere.

I din anmeldelse skal du medsende miljørapporten. Det er kommunen, der vurderer om affaldet er rent, forurenet eller farligt og anviser, hvor affaldet skal hen. Det farlige- og miljøproblematiske affald anvises til godkendte modtagere.

I anmeldelsesskemaet kan du anmelde forskellige typer af bygge- og anlægsaffald.

Skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Byggeaffald skal altid bortskaffes til en eller flere godkendte affaldsmodtagere.

Til transport af affaldet skal der anvendes en transportør eller indsamler, som er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister.

Gå til Energistyrelsens Affaldsregister.

Husk også andre myndighedskrav, fx bygge- og nedrivningstilladelser og forhold omkring støj, støv og vibrationer under arbejdet.

 Se om dit byggeri kræver en bygge- og nedrivningstilladelse. 

Læs om forhold omkring støj, støv og vibrationer under byggearbejdet.

Sorter byggeaffaldet og genanvend rene materialer

Du har pligt til at udsortere miljøproblematiske stoffer, så de resterende rene materialer i byggeaffaldet kan genbruges eller på anden måde nyttiggøres. Det rene affald skal sorteres i minimum 10 fraktioner.

Det anbefales at entrere med et professionelt firma, som udfører arbejdet miljø- og arbejdsmiljømæssigt korrekt.

Anvend principperne for selektiv nedrivning, så mest muligt byggeaffald kan genbruges, som det er, og det forurenende og farlige affald håndteres for sig. Sorteringen skal foregå på byggepladsen eller på et sorteringsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret som indsamlingsvirksomhed med behandlingskapacitet.

Besøg Affaldsregisteret, og se hvilke virksomheder der er registreret.

Send dokumentation for indleveret affald

Når byggeaffaldet er afleveret hos modtageanlæggene, skal du indsende dokumentation til Affald og genbrug.

Brug brugte materialer i nyt byggeri

Vil du gerne anvende sorteret, ikke-forurenet bygge- og anlægsaffald, som erstatning for primære råstoffer eller byggeelementer, så skal det anmeldes til kommunen senest 2 uger før, at materialerne skal indgå i nyt byggeri.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvor / i hvilket byggeri byggeaffaldet skal genbruges, en dato for projektets start samt mængden og typen af affald, der skal indgå i byggeprojektet.