Vedligeholdelsesmangler

Ifølge lejeloven skal udlejer sørge for at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.

Udgangspunktet er således, at vedligeholdelsespligten påhviler udlejeren, men dette kan ændres ved aftale mellem lejer og udlejer. Lejeren har dog pligt til vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

Der skelnes mellem såkaldt indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Indvendig vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse omfatter maling af lofter og træværk, tapetsering eller maling af vægge samt lakering af gulve.

Det fremgår som regel af lejekontrakten, hvem der har pligten til indvendig vedligeholdelse. Hvis det ikke står i lejekontrakten, eller der ikke findes en skriftlig lejekontrakt, har udlejer den indvendige vedligeholdelse.

Når udlejer har den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse, skal der være en indvendig vedligeholdelseskonto for lejligheden. På kontoen skal der årligt afsættes et beløb pr. kvadratmeter bruttoetageareal. Beløbet kan reguleres en gang årligt.

Lejeren kan forlange, at udlejerforetager maling og tapetsering, når det er nødvendigt, og udgiften kan afholdes af det beløb, der står på den indvendige vedligeholdelseskonto. Udlejer kan bestemme, hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet.

Når udlejer har afholdt udgiften til maling og tapetsering, kan han fradrage det på kontoen. Lejeren skal én gang om året have oplysning om, hvilket beløb der står på kontoen. Står der et beløb på kontoen, der udgør mere end 3 års hensættelser, kan lejeren kræve, at det beløb, der henstår udover de seneste 3 års hensættelser, anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand med hensyn til lofter, vægge og træværk.

Hvis lejeren har opsagt lejemålet, kan han ikke længere kræve arbejder udført for midler på kontoen. Ved genudlejning skal kontoen videreføres til den nye lejer.

Udvendig vedligeholdelse

Som udgangspunkt benævnes alt andet end den indvendige vedligeholdelse som udvendig vedligeholdelse.

Det kan fx være vedligeholdelse eller fornyelse af installationer i lejemålet, køkkenborde, ruder, gulve, gulvbelægning, indvendige låse og håndtag, stikkontakter, cisterner, toilet, vandhaner og lignende. Det kan også være fx renholdelse af ejendommen og vedligeholdelse af belysning og udenoms arealer som fortov, gård og andre fællesindretninger. tag, loft, facader, vinduer, indgangsdør, port, opgange, trapper, kældre, faldstammer, rør, kabler, andre forsyningsinstallationer mv.

Klage over udlejers manglende vedligeholdelse

Huslejenævnet kan behandle sager, hvor lejer klager over vedligeholdelsesmangler ved det lejede. Huslejenævnets behandling af sagen forudsætter dog, at lejer forinden har rettet henvendelse til udlejer for at påklage manglen, og at udlejer enten har afvist lejer eller siddet lejers klage overhørig.

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,