Varmeregnskaber

Udlejer har mulighed for at få refunderet udgifterne til lejers varmeforbrug fra lejer. Dette følger direkte af lejelovens § 36. Der gælder dog en række regler for, hvordan denne refusion skal foretages herunder, hvordan og hvornår udlejer skal aflægge varmeregnskaber.

Reglerne og aflæggelse af varmeregnskaber findes i lejelovens kap. VII. Lejeren har krav på et varmeregnskab en gang årligt. For ejendomme, hvor man har kollektiv varmeforsyningsanlæg (fjernvarme eller naturgas) skal varmeregnskabsåret følge det regnskabsår varmeforsyningsanlægget har. I ejendomme med centralvarme (oliefyr) skal varmeregnskabsåret være aftalt i lejekontrakten. Er der ikke aftalt noget varmeregnskabsår i lejekontrakten, er det fastsat i loven, at varmeregnskabsåret begynder den 1. juni.

Udlejer kan med 6 ugers skriftligt varsel bestemme, at varmeregnskabet fremtidig skal afsluttes på en anden dato. Ved overgang til nyt regnskabsår må regnskabsperioden højst udgøre 18 måneder i overgangsperioden.

Frister:

I ejendomme med centralvarme (oliefyr) skal lejeren modtage varmeregnskabet senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb.

I ejendomme med kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas) skal udlejeren fremsende varmeregnskabet senest 3 måneder efter, han har modtaget endeligt regnskab fra varmeforsyningsanlægget.

Kommer varmeregnskabet for sent, kan udlejeren ikke kræve efterbetaling af lejeren. Har lejeren ikke modtaget varmeregnskabet senest 6 måneder efter varmeregnskabsperiodens udløb, kan lejeren undlade at indbetale fremtidige a conto varmebidrag, indtil varmeregnskabet foreligger. Hvis det næste varmeregnskab bliver aflagt rettidigt, fritager de tilbageholdte a conto betalinger dog ikke lejer for at skulle betale hele varmeregningen for det netop udløbne varmeår. Efterbetalingen bliver således alt andet lige højere, idet det samlede indbetalte a contobeløb (når lejer har tilbageholdt en eller flere a contobetalinger) som oftest ikke vil dække hele lejers varmeforbrug.

Udlejere af bl.a. ejerlejligheder skal være opmærksomme på, at lejelovens regler om regnskabsaflæggelse ikke viger for ejerforeningens regnskabsperiode. Det betyder, at udlejer bærer risikoen for, at ejerforeningen aflægger varmeregnskabet for sent i forhold til lejelovens frister. Udlejer skal ligeledes være opmærksom, at uredigeret videresendelse af ejerforeningens varmeregnskab til lejer kun sjældent vil opfylde lejelovens gyldighedsbetingelser, jf. nedenfor.

Gyldighedsbetingelser:

Varmeregnskabet skal være skriftligt og dække den aftalte regnskabsperiode. Varmeregnskabet skal indeholde oplysning om, hvad varmeudgiften er for hele ejendommen, oplysning om lejerens andele af disse udgifter og oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse senest 6 uger efter modtagelsen af varmeregnskabet.

En indsigelse mod et varmeregnskab skal være begrundet for at være lovlig. Lejer skal således i indsigelsen skrive, hvorfor lejer ikke kan godkende varmeregnskabet. Der kan være tale om, at det samlede udgiftsbeløb er for højt, at fordelingen mellem lejemålene ikke kan accepteres eller at a conto varmebeløbet ikke er korrekt. Indsigelsen mod varmeregnskabet skal sendes til ens udlejer eller administrator. Udlejer/administrator skal herefter indbringe varmeregnskabet for huslejenævnet, hvis varmeregnskabet ønskes fastholdt.

Efter-/tilbagebetaling:

Viser varmeregnskabet, at lejer skal have penge tilbage, skal lejeren modtage disse sammen med den første lejebetaling, der finder sted efter modtagelsen af varmeregnskabet. Udlejeren kan modregne beløbet i huslejen.

Viser regnskabet, at lejer skal foretage efterbetaling, kan udlejeren først kræve beløbet sammen med den husleje, der forfalder, når der er gået en måned, efter du har modtaget varmeregnskabet. Modtager lejer regnskabet i juli måned, skal han således først betale en efterregning sammen med huslejen for september måned.

Hvis efterregningen udgør et beløb, der overstiger 3 måneders husleje, har lejeren ret til at betale beløbet over 3 måneder.

Reglerne for vandregnskaber findes i lejelovens kap. VII B og følger i store træk reglerne for varmeregnskaber.

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,