Erhverv og miljø

At drive erhverv har oftest i større eller mindre grad en effekt på miljøet og ikke mindst nærmiljøet. Derfor har kommunen i følge lovgivningen pligt til, at gennemføre miljøtilsyn med bestemte virksomhedstyper.

Allerede ved etablering af virksomheden bør miljømæssige hensyn overvejes ligesom man skal anmelde det til kommunen, hvis man etablere et anmeldepligtigt erhverv i kommunen. 

 

Etablering og drift af virksomhed

Natur og Miljø fører tilsyn med virksomhederne i Gentofte Kommune, meddeler miljøgodkendelser, tilslutningstilladelser og behandler klagesager om støj og lugt. Ved etablering af nye anmeldepligtige virksomheder skal Natur og Miljø derfor orienteres.  

En række virksomhedstyper, som ikke er underlagt godkendelse og anmeldepligten har dog også en række væsentlige miljøbelastninger. Enkelte brancher reguleres via anden lovgivning, f.eks. benzinstationer og andre igen har Gentofte Kommune opstillet vejledninger for, læs mere under indretning og drift af virksomheder. 

Godkendelses- og anmeldelsespligt

Følgende virksomhedstyper skal godkendes eller anmeldes før etablering, udvidelse eller ændring:

  • Listevirksomheder, dvs. virksomheder omfattet af bilag 1 og 2 i "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed" (bek. nr. 1447 af 2. december 2015)
  • Autobranchevirksomheder, dvs. virksomheder omfattet af "Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v." (bek. nr. 1733 af 21. december 2015) 
  • Erhvervsmæssige dyrehold, omfattet af "Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v." (bek. nr. 1318 af 26. november 2015)

    Anmeldelsesskema for etablering, ændring eller udvidelse af autoværksteder findes via link på siden under dokumenter.

Hvis Natur og Miljø ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan autoværkstedet etableres, forudsat at øvrige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, foreligger.

Ovennævnte bekendtgørelser kan findes ved søgning på Retsinformations hjemmeside.

Forskrift for udførsel af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Gentofte Kommune har udarbejdet en forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften udstikker reglerne for blandt andet støj, støv og arbejdstider ved bygge- og anlægsarbejder i Gentofte Kommune. Forskriften findes her på siden under dokumenter.

Almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, som udføres inden for de almindelige arbejdstider (mandag-fredag kl. 7.00-18.00 og lørdag kl. 7.00-14.00) og som overholder de øvrige krav i kommunens forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, skal ikke anmeldes til Natur og Miljø i Gentofte Kommune.

Hvis du ønsker at lave noget, som går ud over kravene i kommunens forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, skal du søge om dispensation hertil hos Natur og Miljø i Gentofte Kommune iht. kapitel 4 i forskriften.

Du skal naturligvis stadig søge om byggetilladelse, anmelde farligt affald, bygge- og anlægsaffald, etc. 

Ansøgning ved bortledning af vand

Før etablering af virksomhed, der producerer processpildevand, skal en ansøgning om tilslutningstilladelse sendes til Natur og Miljø. Også vaskevand fra vaskepladser og større parkeringspladser kræver tilslutningstilladelse. Kontakt Natur og Miljø for at få nærmere oplysninger om, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Før midlertidig bortledning af grundvand eller regnvand, eksempelvis i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter, skal en ansøgning om midlertidig tilslutningstilladelse sendes til Natur og Miljø. Ansøgningsskema finder du via link her på siden.

Støj og lugt

Hvis en virksomhed giver anledning til naboklager pga. væsentlige støj- og lugtgener, kan Natur og Miljø gribe ind via Miljøbeskyttelsesloven. 

Enhver virksomhed bør overveje, hvordan støj- og lugtgener reduceres mest muligt - for det gode naboskabs skyld. Natur og Miljø står gerne til rådighed med vejledning og information.

Affald

Forhold omkring affald behandles af Forsyning - Affald og Genbrug - se siden om erhvervsaffald.