Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Børnetallet i Gentofte Kommune vil falde de kommende 10 år og dermed også antallet af børn i Dagtilbud. Antallet af pladser i kommunes daginstitutioner skal tilpasses det fremtidige behov.

Baggrund for kapacitetstilpasning

Gentofte Kommune er i den situation, at vi nu og i mange år frem får færre børn i vores daginstitutioner. Det betyder, at vi bruger for mange ressourcer på drift og vedligehold af bygninger, som ikke er fuldt udnyttede. Disse ressourcer ønsker vi at bruge på bedre vis. Derfor har Kommunalbestyrelsen i enighed besluttet at følge Børneudvalgets indstilling om at nedlægge i alt 217 dagtilbudspladser ved at lukke eller opsige driftsoverenskomsten med fem daginstitutioner. Forud for beslutningen er gået en meget grundig proces, hvor den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet er blevet analyseret ud fra en række politisk fastsatte kriterier.

Kommunalbestyrelsen har i deres beslutning lagt vægt på, at der på dagtilbudsområdet bruges flere penge på bygninger end nødvendigt – og at det er penge, der kan komme borgerne til glæde på anden vis.

Kommunalbestyrelsen har ud over institutionernes fysiske rammer og bygningsøkonomi taget hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel (belægning og ventelister).
Følgende daginstitutioner skal lukke:

  • Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pladser)
  • De tre små fisk, afd. Vældegårdens Børnehave (50 pladser)
  • Hellerup Børnehus, afdeling Skattekisten (53 pladser)
  • Æblegården (38 pladser)
  • Hellerup Vuggestue (30 pladser)

For at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov i Hellerup har Kommunalbestyrelsen samtidig besluttet at etablere 12 vuggestuepladser i Børnehuset Øresund, afdeling Margrethevej.
Grønnebakkens udepladser fastholdes. Forvaltningen skal dog undersøge, om der kan findes et passende alternativ, der sænker omkostningerne til udepladserne.

Læs referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2023

På denne side kan du få svar på spørgsmål om kapacitetstilpasningen og se procesforløbet for tilpasningen

Spørgsmål og svar om kapacitetstilpasning

Proesforløb

2022: Høring og beslutning om procesplan og kriterier

13. september 2022: Børneudvalget bliver præsenteret for procesplan og kriterier, der skal bruges i analysen af den fysiske kapacitet.

Uge 39-44: Procesplan og kriterier bliver sendt i offentlig høring.

December 2022: I løbet af december bliver kriterier besluttet i Børneudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Jan.-april 2023: Dataindsamling

Uge 1-18: Der bliver indsamlet data og etableret et analysedesign.

Du kan læse om de værktøjer og metoder, der anvendt, under 'Metoder og værktøjer'.

12. april-10. maj 2023: Møde med leder, bestyrelsesformand og medarbejderrepræsentant mhp. indblik i og mulighed for kvalificering af indsamlet data om institutionerne.

Maj-juni 2023: Analyse af data

Uge 19-26: Der bliver udarbejdet en analyserapport og strukturforslag.

Aug. 2023: Høring om strukturscenarier

21. august 2023: Analyse og strukturscenarier bliver præsenteret for Børneudvalget.

23. august-26. september 2023: Analyse og strukturscenarier bliver sendt i offentlig høring.

Nov. 2023: Beslutning om kapacitetstilpasning

November 2023: I løbet af november bliver Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen præsenteret for høringsinput og strukturscenarier med henblik på beslutning.

Se høringsinput, supplerende analyser og strukturscenarier i dagsorden til møde i Børneudvalget

Se analyse og strukturscenarier i dagsorden til møde 21. august 2023 i Børneudvalget

Børneudvalget får forelagt det som de første på møde 9. november (rykket fra 1. november), herefter Økonomiudvalget den 20. november og så forventes det, at der træffes endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. november.

Se referat fra møde i Økonomiudvalget den 20. november

Se referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. november

Jan.-april 2024: Tilbud om ny institutionsplads

12. januar 2024: Survey vedrørende ønske af ny institutionsplads udsendes via AULA til de berørte forældre
15. februar 2024: Deadline for besvarelse af survey
Ultimo 1. kvartal 2024: Berørte forældre modtager tilbud om ny institutionsplads via e-Boks.

August 2024: Opstart i nyt dagtilbud

Orienteringsbreve

Forældretilfredsundersøgelser

Video om kapacitetstilpasning

Metoder og værktøjer

Læs også