Gå til hoved indhold

Budget 2024

Budgettet beskriver kommunens opgaver, udgifter og indtægter og vedtages af Kommunalbestyrelsen hvert år i oktober.

Budget 2024

I kommunens budget kan du læse om kommunens økonomi fordelt på forskellige aktiviteter og områder, som f.eks. skoler, daginstitutioner og ældrepleje.

Økonomien er knyttet til de mål og den service, der skal leveres ifølge 'Gentofte-Planen' for det pågældende år.

Neden for finder du links til relevante budgetdokumenter samt en beskrivelse af budgettet i tal.

Relevante links og dokumenter

Budgettet grafisk illustreret

Hvad bruges pengene til?

Beløbene i diagrammerne er angivet i millioner. 

Lagkagediagram: 4553 udligning til andre kommuner, 279 anlæg (skattefinansieret), 189 bygninger, 174 kultur, fritid og unge, 186 klima, miljø og teknik, 463 borgere med handicap, psykisk syge mv., 598 administration, beredskabet mv., 647 dagtilbud for børn og forebyggelse, 601 sociale ydelser, 819 skoler, 1332 forebyggelse, rehabilitering og pleje af ældre.

Hvor kommer pengene fra?

Beløbene i diagrammet er angivet i millioner. 

Lagkagediagram: 686 fra ejendomsskat, 694 øvrige skatter, 21 forsyning og lån mv., 1049 bloktilskud og diverse tilskud mv., 7381 indkomstskat (24,34%)

 

Hvorfor stiger skatten i Gentofte?

Den nyeste udligningsreform blev vedtaget i Folketinget i 2020 af Social demokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet.

Reformen pålagde Gentofte at betale ekstra 500 mio. kr. om året i udligning. Det er et beløb, der svarer til driften af alle kommunens folkeskoler og lidt til.

Det var derfor en enig Kommunalbestyrelse, der i 2020 så sig nødsaget til dels at gennemføre ekstra effektiviseringer på 40 mio. kr. på primært administrative funktioner, dels hæve skatten i takt med at udlignings- reformen bliver indfaset.

Det betyder, at skatten hæves med 0,17 procentpoint i 2024 og yderligere 0,22 procentpoint i 2025. Gentofte er dog stadig blandt de kommuner i Danmark, der har det laveste samlede skattetryk, dvs. når man ser samlet på kommuneskat, grundskyld og kirkeskat.

Budgetdokumenter fra 2. behandling af budgettet

Budgettaler

Budgetprocessen

Forberedelsesfasen

Administrationen i Gentofte Kommune udarbejder hvert år en plan for, hvordan det kommende års budget skal udarbejdes. Planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i foråret. 

Administrationen udformer herefter udkast til budgetforslag med udgangspunkt i:

  • teknisk administrative korrektioner til det fireårige budget (godkendes i Økonomiudvalget i maj)
  • den årlige økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) (offentliggøres i juni).

Udkast til budgetforslag sendes til orientering og inddragelse hos medorganisationen (på rådhuset, i kommunens institutioner, råd og nævn mv.).

I august får Kommunalbestyrelsen et overblik og status over kommunens økonomi.

Relevante dokumenter

Forslag til rammekorrektioner - overbliksnotat

Proces for udarbejdelse af budget 2024 og økonomisk politik

1. behandling af budgettet

Administrationen forelægger forslag til budget for det kommende år for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til 2. behandlingen af budgettet har alle partierne mulighed for at komme med ændringsforslag til administrations budgetforslag.

2. behandling af budgettet og vedtagelse

Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget tager stilling til eventuelle ændringsforslag. Se dokumenter, der er sendt til 2. behandling oven for.

Budgettet godkendes endeligt i oktober af Kommunalbestyrelsen og bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tidligere budgetter