Takster og normtal for administration

Har udlejer afholdt udgifter vedrørende lejemålet, kan disse i flere situationer kræves refunderet af lejer f.eks. ved en lejestigning. Udgifterne skal normalt være dokumenterede. For visse udokumenterede udgiftstyper tillades det dog, at huslejenævnet fastsætter normtal, som udlejer kan anvende ved beregningen af sin udgift.

Administrationsbidraget for 2019 er fastsat til 3.075 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål.

Administrationsbidraget for 2020 er fastsat til 3.100 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål.

Administrationsbidraget for 2021 er fastsat til 3.125 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål.

Pr. 1. januar 2011 er der pålagt moms på køb af administrationsydelser. Huslejenævnet har derfor fastsat normtallet for administration ekskl. moms. Det indebærer, at normtallet kan tillægges moms, i det omfang ydelsen konkret er momsbelagt hos den enkelte administrator.

Huslejenævnet har ikke fastsat normtal for viceværtsydelser. Dokumenterbare udgifter til renholdelse m.m. godkendes i reglen, såfremt udgifterne ikke væsentligt overstiger, hvad der er sædvanligt på området.

I sager om forbedringsforhøjelse godkendes som hovedregel ikke udokumenterede udgifter til teknikerhonorar og administration højere end 10 % af den samlede håndværkerudgift (5 % i postkassesager).

Ansvarlig for siden: