Det fælles grundlag - en ny ramme for den socialpsykiatriske indsats

Gentofte Kommune har udarbejdet et nyt grundlag, der skal danne rammen for socialpsykiatrien i kommunen – en socialpsykiatriplan – kaldet ”Det fælles grundlag”.

Det fælles grundlag

Det fælles grundlag lægger op til at afsætte nogle strategiske pejlemærker og skal skabe en fælles platform for at videreudvikle kommunens tilbud til borgere med en psykisk sygdom. Det skal ske i dialog med borgere og andre berørte parter på området.

7 principper for indsatsen

Det fælles grundlag angiver primært retning og grundlag for indsatsen. Grundlaget hviler på 7 principper:

1. Recovery & rehabilitering

2. Individuel og fleksibel indsats

3. Helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt

4. Målorienteret

5. Inkluderende

6. Bæredygtig i forhold til ressourcer

7. Videns- og forskningsbaseret.

Det fælles grundlag har vægt på kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling ses som en forudsætning for at lykkedes med de 7 principper. I fokus er den rehabiliterende indsats, udviklingen af tilbud og en styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Endelig og ikke mindst afgørende er inddragelsen af den borger, som rammes eller er ramt af en psykisk sygdom, dennes pårørende og netværk.

Vi ønsker at sætte alle ressourcerne i spil; erfaringerne, de faglige metoder og kompetencer i øvrigt, når vi skal samarbejde og sætte nye perspektiver for indsatsen.

Baggrund for Det fælles grundlag

Gentofte Kommunes opgave er magen til andre kommuners med fortsat at fastholde og udvikle bæredygtige og fagligt specialiserede tilbud til borgere med særlige behov. Samtidig skal vi udnytte de enkelte tilbuds styrkepositioner så fleksibelt og effektivt som muligt, så de til enhver tid kan imødegå og understøtte nye behov, andre tilbud og flow generelt.

Socialpsykiatriområdet har i de seneste år været præget af ændrede behov. Der er skærpede krav til aktivt indhold i form af bl.a. særlige sammenhængende støtteforløb og støttetilbud, aktive beskæftigelsesforløb, sundheds- og idrætstilbud samt skærpede krav til visitering, opfølgning og effekt på og af ydelserne generelt.

For at imødegå udfordringerne og dermed sikre, at kommunen på bedst mulig vis kan håndtere den fremtidige udvikling, blev det tilbage i 2011 besluttet, at der skulle udarbejdes en socialpsykiatriplan til politisk forelæggelse. Opgaven var at opnå bedre indsats for borgere med en psykisk sygdom med samme rammevilkår som nu, inden for de allerede fastsatte budgetter.

Proces

I forbindelse med samarbejdet om og med Det fælles grundlag har vi mødt stor velvilje og positiv interesse. Der har været nedsat en styregruppe, en projektgruppe og en referencegruppe med interne og eksterne interessenter samt borgere med private erfaringer med en psykisk sygdom. Du kan se projektets organisering her. 

Vi vil takke alle, der har stillet sig til rådighed og som har brugt både tid og kræfter på projektet undervejs. Det fælles grundlag har været i høring i brugerråd, blandt personale og interessenter i øvrigt, godkendt i Handicaprådet og politisk godkendt af Socialudvalget den 11. april 2013.

Formidling om Det fælles grundlag

Ud over planen Det fælles grundlag er der udarbejdet en pixibog til personale og samarbejdspartnere indeholdende de 7 principper. Spørgsmål i øvrigt kontakt Marlene Hansen på maha@gentofte.dk eller på tlf. 3998-6540.