Sammenlægning

Sammenlægning af boliger kræver en tilladelse fra kommunen.

Sammenlægning

I henhold til boligreguleringslovens § 46 er det ikke tilladt at sammenlægge to eller flere boliger uden kommunens samtykke.

For at få sagen behandlet skal der indsendes en ansøgning med fuldmagter fra alle involverede parter. Ansøgningen skal identificere boligerne og skitsemæssigt redegøre for de bygningsforandringer, der er nødvendige for at realisere sammenlægningen.

Ved behandlingen ser kommunen på størrelsesforholdene, både hvad angår grundareal og lejlighedsareal, samt de øvrige størrelsesforhold i bygningen, karreen eller kvarteret.

Der er ingen faste regler for, hvornår tilladelse kan gives, det beror på kommunalbestyrelsens praksis, en vurdering i forholdene i kvarteret, samt et konkret skøn. Tilladelse vil dog altid kunne gives, hvis det sammenlagte boligareal ikke overstiger 130 m2.

I villakvarterer tages udgangspunkt i, at store grunde kan være bedre egnede til at være bebygget med et tofamiliehus end mindre grunde, der ofte er bedre egnede til kun at betjene et enfamiliehus. Derfor har grundstørrelsen betydning for spørgsmålet om sammenlægning.

Såfremt der gives tilladelse til sammenlægning, skal der gives meddelelse til kommunen når og hvis sammenlægningen føres ud i livet.

 

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,