Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er tidligere kendt som integrationsydelse. Det er en ydelse du har mulighed for at få, mens du følger introduktionsprogrammet.

Er du flygtning, der følger et introduktionsprogram, er der mulighed for få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

En betingelse for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer i hovedtræk, at du skal tage imod rimeligt tilbud om arbejde, deltage i integrationsprogrammets tilbud og aktivt søge at udnytte dine arbejdsmuligheder. 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsens størrelse

Der findes fire forskellige satser for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og de er bestemt ud fra din familietype. Du kan læse mere om satserne her.

Retten til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse frafalder, hvis du kan forsøge dig selv dvs. hvis du har arbejde eller formue, eller hvis du har mulighed for at blive forsørget af andre. Dette gælder eksempelvis familiesammenførte udlændinge, som forsørges af deres herboende ægtefælle. 

Flytning til anden kommune

Hverken integrationsloven eller anden lovgivning indeholder forbud mod, at du kan flytte fra den kommune, hvor du er begyndt på et integrationsprogram.

Efter integrationsloven er det en betingelse for, at du kan fortsætte din deltagelse i et integrationsprogram i en anden kommune, at tilflytningskommunen har godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet.

Hvis tilflytningskommunen ikke har godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet, kan det få konsekvenser for din kontanthjælp.

Vær opmærksom på... 

Den kommune, hvor du flytter til, skal overtage ansvaret for programmet, hvis flytningen er af væsentlig betydning for dit integrationsforløb, eller hvis særlige personlige forhold i øvrigt taler derfor.

Kommunens afgørelse af, om der foreligger sådanne særlige integrationsmæssige eller personlige forhold, skal ske på grundlag af en samlet vurdering af den enkeltes forhold.

Som eksempler på sådanne særlige tilfælde kan nævnes, at du opnår beskæftigelse eller optagelse på en uddannelse i en anden kommune, som der ikke umiddelbart er transportmuligheder til. Tilflytningskommunen er ikke forpligtet til at finde en bolig til dig.

 

Ansvarlig for siden:

Ydelsescenter
Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, 39986800,