Bevaringsværdige bygninger

Alt byggeri før 1970 er registreret med en bevaringsværdi. Har din ejendom en høj bevaringsværdi skal der ansøges, når der foretages udvendige ændringer.

Bevaringsværdig i lokalplan

Hvis en ejendom i kortbilaget i en lokalplan er udpeget som bevaringsværdig, skal der ansøges om tilladelse til udvendige ændringer. Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftning, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og –udformning i øvrigt.

Kommuneatlas

Alle ejendomme i Gentofte Atlas over bygninger og bymiljøer 2004, er registreret med en bevaringsværdi. Bygninger opført efter 1970 er ikke registreret i Gentofte – atlas over bygninger og bymiljøer 2004. Hvis ejendommen har en bevaringsværdi på fra 1 til 4, skal der ansøges ved udvendige bygningsændringer. Bevaringsværdien i Gentofte Atlas over bygninger og bymiljøer 2004 er i en skala fra 1 til 9, hvoraf 1 til 4 er den højeste bevaringsværdi.

Bevaringsværdig i kommuneplan

Den udpegning af bevaringsværdig bebyggelse, der fremgår af Kommuneplan 2013, tager udgangspunkt i en såkaldt SAVE-registrering gennemført i 2004 i forbindelse med udarbejdelse af kommuneatlas for Gentofte Kommune: ”Gentofte – atlas over bygninger og bymiljøer”.

Alle bygninger opført før 1970 er besigtiget udvendigt og vurderet med hensyn til hensyn til arkitektur, kulturmiljø og tilstand. Bygningerne er vurderet efter en skala fra 1 – 9, hvor 1 repræsenterer den højeste værdi. Bygninger vurderet fra 1-4 er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplanen.

Hvis en bygning er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, må den ikke rives ned uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Hvis en bygning i en lokalplan er udpeget som bevaringsværdig eller optræder med en bevaringsværdi på 1-4 i Kommuneatlas betyder det, at (til)bygningen ikke udvendigt må ændres eller ombygges uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftning, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Energikrav

Bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en lokalplan eller i kommuneplanen har en høj bevaringsværdi, er undtaget de skærpede energikrav, såfremt arkitektoniske hensyn eller byggeteknik kan begrunde dette.

Sagsbehandlingstid

Såfremt ejendommen er omfattet af en høj bevaringsværdi skal sagen forelægges Byplanudvalget, hvilket kan have betydning for sagsbehandlingstiden, som herved forlænges.