Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Ansøgningsmateriale og dokumentation til byggeri

Din ansøgning om byggetilladelse skal illustrere og beskrive, hvad du søger om. Find eksempler på, hvilket materiale du vedlægger, når du søger om byggetilladelse:

En beskrivelse af byggeriet

Du skal sende en beskrivelse af det byggeri, du søger om. I beskrivelsen skal det fremgå, hvad bygningen eller byggeriet skal anvendes til.

Fuldmagt

Hvis du ikke selv er ejer af grunden eller arealet, hvor du vil bygge, skal du sende en fuldmagt fra ejendommens ejer eller medejere. Det kan eksempelvis være fra ejerforeningen, andelsforeningen eller lignende.
Fuldmagten skal ikke indeholde cpr. nummer.

Oversigtstegning af grunden eller arealet, hvor du vil bygge

Du skal sende en oversigtstegning, som viser hele arealet eller grunden, hvor du vil bygge. Det kaldes en situationsplan. Situationsplanen skal være forsynet med mål.

Alle bygninger på grunden skal fremgå af tegningen. Også skure og overdækninger. Målene på bygningerne og afstande til naboskel skal skrives på din oversigtstegning.

På situationsplanen skal det også fremgå, hvis der er parkeringspladser på grunden, og hvor de er placeret. I nogle sager skal det også fremgå, hvor der er indrettet opholdsarealer.

Det skal vises på situationsplanen, om grunden skråner eller har forskellige niveauer. Det skal vises ved at skrive koter på tegningen, som angiver højden for terrænet.

Beregning af bebyggelsesprocent

Du skal sende en beregning af bebyggelsesprocenten.
Arealet af alle bygninger på grunden skal medregnes. Kvadratmeterne af de enkelte bygninger skal fremgå. Hvis der er bygninger i flere etager, skal arealet for hver etage fremgå.

Når du skal beregne din bebyggelsesprocent, skal du bruge beregningsreglerne i det bygningsreglement, som var gældende, da Lokalplanen blev offentliggjort.

Det står i Lokalplanen hvilken dato den blev offentliggjort. Du kan finde det gældende og tidligere bygningsreglementer på bygningsreglementet.dk

Tegninger af det, du søger om

Du skal sende tegninger af det, du vil bygge. På tegningerne skal der være mål på byggeriet.

Tegningsmaterialet skal tydeligt vise hvad du ansøger om. Eksempelvis ved Plantegninger, facadetegninger og i nogle tilfælde snittegninger.

Tegninger af hvordan bygningen ser ud i dag

Du skal sende tegninger af hvordan bygningen ser ud i dag.

Oplysninger og dokumentation om brandklasse

Du skal sende oplysninger om og dokumentation for hvilken brandklasse bygningen, som du skal udføre byggeriet i, er placeret i.

Nogle byggerier er undtaget for indplacering i en brandklasse. Det gælder carport, garage, udhus, drivhus, overdækning eller lignende med et samlet areal på under 50 m2.

Hvis dit byggeri har et areal over 50 m2, skal du oplyse, hvilken brandklasse byggeriet er indplaceret i.

Læs om brandklasser i bygningsreglementet

Oplysninger og dokumentation om konstruktionsklasse

Du skal sende oplysninger om, og dokumentation for hvilken konstruktionsklasse bygningen, som du skal udføre byggeri i, er placeret i.

Nogle byggerier er undtaget for indplacering i en konstruktionsklasse. Det gælder carport, garage, udhus, drivhus, overdækning eller lignende hvor den enkelte bygning har et areal på under 50 m2.

Læs om konstruktionsklasser i bygningsreglementet

Tekniske forhold

Du skal oplyse, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet dit byggearbejde er omfattet af. Det gør du ved at sætte kryds ud for de relevante kapitler i Byg- og Miljøportalen.

Når erklæringen om tekniske forhold udfyldes sikres det, at du som ansøger er bevidst om hvilke krav, der gælder for dit byggeri. Erklæringen har også betydning for, hvilken dokumentation du skal sende ind i forbindelse med færdigmeldingen af din byggesag. Det kan være afgørende for, om du kan få en ibrugtagningstilladelse.

De tekniske kapitler i bygningsreglement består af kap. 2-22, undtagen kapitel 8 om ”Byggeret og helhedsvurdering”, samt kapitel 20 om ”Ubebyggede arealer ved bebyggelse”.

Du skal være opmærksom på, at de fleste byggearbejder bl.a. vil være omfattet af kapitel 7 om “Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder” og kapitel 13 om “Forureninger”.

Se Bygningsreglementet

Tilbud på byggeskadeforsikring

Hvis du vil bygge en ny bolig, skal du sende et tilbud på en byggeskadeforsikring.

Du kan læse mere om kravet til et tilbud om byggeskadeforsikring i Byggeloven § 25A.

Se Byggeloven

Ekstra materialer

Der kan være behov for yderligere oplysninger, for at vi kan behandle sagen. Hvis vi mangler yderligere oplysninger i ansøgningen, så kontakter vi dig om, at du skal sende yderligere materiale.