Gå til hoved indhold

Ungepolitik og indsatser for og med unge

Unge i Gentofte bliver inddraget i alle beslutninger, der handler om deres muligheder og deres hverdag. Det er grundtanken vores ungepolitik og i alle indsatser.

En ung politik

En ung politik består af fem pejlemærker, der sætter retning og rammer for, hvordan vi arbejder for og med unge i Gentofte Kommune. Politiken blev udviklet i 2016 af unge og politikere i et af Gentofte Kommunes første opgaveudvalg. 

Stå stærkt

Unge i Gentofte oplever høje forventninger til, hvordan man skal være, hvordan man skal se ud, og hvad man skal præstere. Unge skal gives modet til at definere sig selv, udvikle egen identitet og egne ambitioner.

Fri fremtid

Alle unge skal have attraktive muligheder, uanset hvor de står i livet. Men mange muligheder gør ikke nødvendigvis valget lettere. Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv, og gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs.

Forskellige sammen

Stærke relationer skaber stærke mennesker. I dag indgår unge i fællesskaber, der går på tværs af fysiske og digitale rum. Unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber, hvor den enkelte bliver set, hørt og respekteret.

Alle i tale

Unge skal være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. De skal opleve, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre en forskel – både for sig selv og for fællesskabet. Unge skal engageres i samarbejde baseret på tillid, ærlighed og tydelighed.

Ingen alene

Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Unge har brug for støtte og opbakning både derhjemme og der, hvor de færdes i hverdagen. Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært.

Hent og læs:

En Ung Politik

Strategien Sammen om unges trivsel

En ny strategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2023 sætter fokus på arbejdet med unges trivsel.

Læs strategien "Sammen om unges trivsel"

Læs om udvalgte trivselsindsatser for unge

Unge og søvn - genvej til trivsel og bedre indlæring

Den sundhedspolitiske handleplan har fokus på at skabe gode søvnmønstre blandt børn og unge, som en genvej til trivsel og bedre indlæring. Gentofte Kommune har tre fokusområder.

Læs mere om fokusområderne og arbejdet med handleplanen

Fælles om ungelivet

I 2020 blev Gentofte Kommune udvalgt som en af fem kommuner, der deltager i Sundhedsstyrelsens og Trygfondens 4-årige pilotprojekt ”Fælles om ungelivet”.

Formålet med projektet er at sikre, at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler.

Find viden og værktøjer til forældre på vores forældresite

Læs om pilotprojektet Fælles om ungelivet hos Sundhedsstyrelsen

 

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse der gennemføres årligt blandt elever i 7.-10. klasse og elever på ungdomsuddannelser i Gentofte Kommune.

Undersøgelsen kortlægger elevernes sundhed, trivsel og hverdagsliv, og skal give kommunen, skolerne, ungdomsuddannelserne, og voksne omkring unge bedre indsigt i, hvordan Gentofte-unge har det. Viden, der kan danne baggrund for indsatser og tiltag, som kan styrke unges sundhed og trivsel i Gentofte.
Alle besvarelser behandles fortroligt og undersøgelsen er ikke personhenførbar.

Ungeprofilundersøgelsen er en af grundpillerne i projekt ’Fælles om ungelivet’, hvor de årlige resultater er et vigtigt afsæt for at kunne arbejde med databaseret forebyggelse ift. unges brug af alkohol og andre rusmidler.

Læs mere om undersøgelsen her

Unges sundhed og trivsel

I Gentofte Kommune arbejder vi for, at alle børn og unge oplever, at de bliver set, at de trives og føler, at der er plads til dem – og til alle andre.

Mental og fysisk sundhed er vigtig for en god start på voksenlivet. Et opgaveudvalg har set på, hvordan man kan fremme unges sundhed og trivsel ift. vaner med rygning, stoffer og alkohol.

Læs om arbejdet og anbefalingerne for et godt ungeliv uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug

Unge oplever høje forventninger og præstationskrav. Et opgaveudvalg har formuleret en række anbefalinger til, hvordan vi sammen kan støtte, styrke og udfordre unge i at balancere præstations- og perfekthedskulturen.

Læs om arbejdet og anbefalingerne til, hvordan vi kan støtte, styrke og udfordre unge i at balancere præstations- og perfekthedskulturen

Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel

Indsatsen ”Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel” blev igangsat i 2019 for at styrke sundhed og trivsel hos den ældre del af ungemålgruppen. På tværs af ungdomsuddannelserne udvikler partnerne tilbud, der støtter unges sundhed og trivsel.

Kataloget Hjælp til unge i Gentofte Kommune

Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært.

Derfor har Gentofte Kommune i samarbejde med ungdomsuddannelserne udviklet et katalog, der giver overblik over, hvor og hvordan unge kan få hjælp og støtte, når ungelivet er svært. Det kan være alt fra hjælp til håndtering af spiseforstyrrelse, angst, depression, misbrug, forældres skilsmisse, boligformidling og meget mere.

Kataloget er tænkt som en hjælp til fagpersoner, der er i kontakt med unge mellem 15 og 25 år, men kan også bruges af fx forældre og unge selv.

Læs kataloget Hjælp til unge i Gentofte Kommune

Unges uddannelsesvalg

En meget stor del af de unge i Gentofte Kommune tager en ungdomsuddannelse og det er positivt.

Rigtig mange unge vælger en gymnasial uddannelse, mens kun få vælger en erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse.

Gentofte Kommune arbejder for at flere søger en erhvervsuddannelse. Samtidig arbejder vi også for, at alle unge vælger deres ungdomsuddannelse på et veloplyst grundlag, så de får den uddannelse, der passer til deres ønsker og faglighed.

Læs om unges søgemønster, søgetal og måltal her.

Indretning af ungdomsboliger

Gentofte opfører over de kommende år en række nye ungdomsboliger. Unge, der bor i en ungdomsbolig, skal have størst mulig medbestemmelse, medejerskab og gode muligheder for at deltage i fællesskabet. Men hvordan sikrer man det helt konkret? Det spørgsmål diskuterede et opgaveudvalg og formulerede en række anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018. Arbejdet med boligerne hviler altså på unges egne ideer.

Læs om arbejdet og find anbefalingerne til ungdomsboligerne

Rapport om unges trivsel

VIVE har lavet en rapport om unges trivsel i foråret 2024. Rapporten er på vej.