Tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25 år

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Gentofte Kommune.

Gentofte-ordningen

 • Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter den 20. september 2001
 • Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. oktober 2001.
 • Vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2001.
 • Øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget 8. december 2009 i Folkeoplysningsudvalget.
 • Øvre grænse udbetaling af medlemstilskud vedtaget 9. marts 2011 i Kultur- og Fritidsudvalget.

Øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget 8. december 2009 i Folkeoplysningsudvalget.
Øvre grænse udbetaling af medlemstilskud vedtaget 9. marts 2011 i Kultur- og Fritidsudvalget.

Årets handlingsplan for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:  

 • 01.01-31.12  Lokaleansøgning indsendes for perioden 1. sep. indevær. år til 31. maj komm. år
 • 01.03 Ansøgning til Gentofte-ordningen indsendes
 • 01.03 Ansøgning om lokaletilskud for regnskabsåret indsendes
 • Ansøgning om deltagelse i Aktiv Sommer indsendes
 • Tilskud iht. Gentofte-ordningen udbetales
 • Tilsagn udsendes om lokaleudlån i perioden 1. sep. indevær. år til 31. maj komm. år.
 • 01.05-01.08 Lokaletilskud iht. Folkeoplysningsloven udbetales
 • Tilskud til deltagende foreninger i Aktiv Sommer udbetales
 • Ansøgning om deltagelse i Aktivt Efterår indsendes
 • Tilskud til deltagende foreninger i Aktivt Efterår udbetales
 • 01.11 Sidste frist for indsendelse af "lokaleseddel" til skolerne – oplysning om igangsætning af aktivitet i gymnastiksal

Regler for ydelse af støtte til aktiviteter i henhold til Folkeoplysningloven i Gentofte Kommune

Gennem tilskud fra Gentofte-ordningen ønsker Gentofte Kommunalbestyrelse med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab

 • at styrke folkeoplysningen i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet
 • at sikre foreningerne en økonomisk ramme, som giver mulighed for at tilbyde et bredt udbud af fritidsaktiviteter til børn og unge under 25 år
 • at tilstræbe et højt kvalitetsniveau i fritidsaktiviteterne gennem tilskud til leder- og instruktøruddannelse
 • at sikre at de enkelte foreninger får anvist egnede ledige offentlige lokaler og udendørs anlæg til rådighed for foreningernes aktiviteter

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Frivillige folkeoplysende foreninger, som ønsker at få anvist ledige egnede offentlige lokaler og anlæg, skal søge sig godkendt efter vedlagte retningslinier.

Tilskud i henhold til Gentofte-ordningen ydes til frivillige folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i Gentofte Kommune og driver deres aktiviteter herfra.

Foreningen skal:

 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,
 3. have en bestyrelse
 4. være demokratisk opbygget
 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 7. være hjemmehørende i Gentofte Kommune
 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering om foreningen har en sådan tilknytning til Gentofte Kommune, at den opfylder kravet om at være hjemmehørende i kommunen.

Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven.

Endvidere skal foreningen give deltagerne eller medlemmerne indflydelse på foreningens ledelse.

Et eventuelt overskud ved foreningens virksomhed må ikke tilfalde andre end foreningen selv, og den må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

Ordningens midler fordeles en gang årligt til nedenstående formål:

 • Tilskud til foreningerne under gruppe 1:
  (Børne- og Ungdomsfilmklubben, Rygård Fritidsforening, Busses Musikskoler og Bernadotteskolens Fritidsforening.)
 • Tilskud til foreninger under gruppe 2:
  (Idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger)
 • Tilskud til lederuddannelse
 • Tilskud til interesseorganisationerne (SIG og BUS)

Støtte til foreninger

Foreninger vil efter nedenstående regler kunne opnå tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Støtteberettigede foreninger

Støtteberettigede er foreninger, der afholder aktiviteter for børn og unge og gennem disse aktiviteter giver børn og unge i Gentofte Kommune mulighed for interessebetonet kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreninger med aktiviteter, der kan karakteriseres som fritids-og ungdomsklubvirksomhed eller som kan opnå væsentlig støtte efter andre ordninger, er ikke støtteberettigede.

Foreningen skal have fast tilhørsforhold til Gentofte Kommune

Støtteberettigede foreninger skal være hjemmehørende i Gentofte Kommune.

Tilhørsforholdet skal fremgå af den enkelte forenings vedtægter og ved den geografiske placering af dens primære aktiviteter.

Foreningens aktiviteter skal stå åben for alle børn og unge under 25 år indenfor de begrænsninger aktiviteterne i sig selv frembyder.

Det vil sige, at alle støtteberettigede foreninger skal offentliggøres i på kommunens hjemmeside under foreningsoversigten.

Støtteberettigede foreningers vedtægter skal have bestemmelser om generalforsamling, valg af bestyrelse, regnskab og revision, og der må ikke være begrænsninger i medlemmernes indflydelse på foreningens ledelse.

En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens formål
 2. Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 4. Foreningens hjemsted
 5. Betingelser for medlemskab
 6. Tegningsret for foreningen
 7. Procedure for vedtægtsændringer
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Gruppe 1

Hvert år afsættes en pulje som fordeles til foreningerne: Børne- og Ungdomsfilmklubben, Rygårds fritidsforening, Bernadotteskolens Fritidsforening og Busses Musikskole.

Folkeoplysningsudvalget fordeler hvert år puljen imellem de indkomne ansøgninger fra foreningerne i forhold til tilskuddets størrelse det foregående år sammenholdt med antal medlemmer/indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i seneste regnskabsår.  

Gruppe 2

Idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger modtager et grundtilskud på 36 kr. pr. medlem under 25 år med undtagelse af de foreninger der er nævnt i gruppe 1.

Herefter fordeles den resterende pulje til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger i forhold til indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i seneste regnskabsår.

Foreninger indgår kun i fordelingen, når aktive medlemmers gennemsnitlige kontingentbetaling overstiger et mindstebeløb på 200 kr. pr. år. Mindstebeløbet reguleres i januar hvert år inden fordelingen i overensstemmelse med pris- og omkostningsudviklingen.

Foreninger, der afholder aktiviteter for handicappede, indgår i fordelingen med det tredobbelte af kontingentindbetalingen for de handicappede deltagere uanset alder.

Det gennemsnitlige tilskud pr. medlem under 25 år kan højest udgøre 2/3 af den gennemsnitlige kontingentindbetaling for medlemmer under 25 år i den enkelte forening.

Øvre grænse for medlemstilskud

For udbetaling fra 2012 sættes den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. medlem under 25 år under Gentofte-ordningens gruppe 2 til 750 kr.

Ansøgning

Ansøgningsskemaer udsendes automatisk medio januar hvert år til de foreninger, der modtog tilskud året før.

Ansøgning indsendes til Kultur, Unge og Fritid ved Fritidsafdelingen.

Frist for indsendelse af ansøgning om støtte meddeles offentligt.

Ansøgningen skal være modtaget rettidigt for at kunne indgå i tildelingen af tilskud.

Foreningen skal, sammen med ansøgningerne, indsende deres seneste reviderede regnskab underskrevet af formand, kasserer og revisor, som skal indeholde det udbetalte tilskud, der er modtaget året før, oplysning om evt. ændringer i foreningens vedtægter samt oplysning om sammensætningen af bestyrelsen. Revisors påtegning af regnskabet er i henhold til kommunens instruktion.

Regnskab

Der skal aflægges regnskab for modtagne tilskud, herunder dokumentation for antallet af medlemmer og deres kontingentindbetaling.

Foreningerne skal i deres regnskab have anført hvor meget, der er indbetalt i kontingent for medlemmer under 25 år. Dette skal være en separat post under kontingentindbetalinger i regnskabet.

Tilskud, der ikke er anvendt som ansøgt, skal tilbagebetales.

Foreningen, der netop er blevet optaget under Gentofte-ordningen, skal de 2 første år de modtager støtte indsende en årlig beretning om deres foreningsaktiviteter og foreningsvirksomhed.

Udbetaling

Tilskuddet ydes for et år ad gangen.

Udbetaling finder sted, snarest efter at folkeoplysningsudvalget har behandlet ansøgningerne, dog senest den 1. maj.

Tilskud til interesseorganisationer – SIG og BUS

De støtteberettigede foreningers lokale interesseorganisationer - SIG (Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte Kommune) BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte Kommune -) skal for at være tilskudsberettigede virke til fremme for samarbejdet mellem foreningerne og Gentofte Kommune. Organisationerne skal desuden være repræsentative for de støtteberettigede foreninger.

Støtte til uddannelse

Støtteberettigede foreninger vil kunne opnå tilskud til uddannelse af ulønnede ledere.

Idrætsforeninger og andre foreninger kan søge efter nedenstående regler.

For at komme i betragtning med hensyn til tilskud, må den pågældende leder være i en ungdoms-eller idrætsforening eller anses for et lederemne.

Forvaltningen vurderer ikke nødvendigheden for en leder i at komme på kursus, men overlader denne afgørelse til formanden eller kassereren.

En af disse personer skal således underskrive ansøgningen.

Desuden skal nedenstående betingelser være opfyldt:

 • Tilskud ydes kun til kurser afholdt inden for landets grænser.

Ansøgningen skal fremsendes og forvaltningen skal have givet tilsagn inden kursets afholdelse.

Hvis ansøgningen modtages efter kursets afholdelse, gives der afslag.

Der skal på ansøgningen være oplyst dato for kurset, kursets emne, hvor det finder sted samt oplysning om navn på personer, der skal deltage.

Tilskuddet udbetales først efter at vedkommende kursus er afholdt mod fremlæggelse af dokumentation for kursusafgift samt befordringsudgifter.

Såfremt dokumentationen ikke er fremsendt inden 1. måned efter kursets afholdelse bortfalder tilskuddet.

Tilskuddet udbetales til foreningens kasserer. 

Tilskud til spejderorganisationerne administreres af B.U.S. (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte Kommune).

Ansøgninger om tilskud fra disse grupper sendes således til gruppens nærmeste BUS-repræsentant og forvaltningen udbetaler herefter tilskud til lederuddannelse på foranledning af en opgørelse fra BUS.

De overordnede regler for tilskud til lederuddannelse for spejderorganisationer er de samme som for idrætsforeninger og andre foreninger.

Administration

Disse regler administreres af folkeoplysningsudvalget.

Ikrafttrædelse

Disse regler for tilskud har virkning fra den 1. januar 2002 og kan til enhver tid ændres efter kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,