Gå til hoved indhold

Tilsyn med ældre- og sundhedsområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen fører tilsyn med plejeboliger med hjemmehjælp og plejehjem, hjemmehjælp, hjemmesygeplejen og med genoptræning og rehabilitering.

Styrelsens for Patientsikkerheds tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet.
Styrelsen fører to forskellige former for tilsyn.

Planlagte tilsyn

Styrelsen fører planlagte tilsyn, fx med udvalgte plejeboliger eller behandlingssteder. Det er ikke alle, der får tilsyn hvert år. Tilsynssteder er tilfældigt udvalgt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Planlagte tilsyn – sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører både sundhedsfaglige tilsyn og i en 4-årig forsøgsperiode et såkaldt ´ældretilsyn´, som løber fra 1. juli 2018 – 31. december 2021. Begge har fokusområder og temaer.

Ældretilsynet er et supplement til de tilsyn, som skal hjælpe kommunerne med at sikre og udvikle kvaliteten i hjælpen til de ældre. Ældretilsynet fører tilsyn hos:

  • Plejehjem
  • Plejeboligbebyggelser
  • Andre tilsvarende boligenheder - herunder midlertidige pladser
  • Leverandører, som leverer praktisk og personlig hjælp (hjemmehjælp).

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du læse mere om målepunkter og fokusområder. Du kan også læse mere om ældretilsyn, og se en kort film, der beskriver, hvad tilsyn er, og hvorfor de gennemføres.

Tilsyn som reaktion på bekymring mv. (reaktive tilsyn)

Reaktivt tilsyn betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på tilsyn som reaktion på mistanke eller kendskab til noget, der kan udgøre en fare for patientsikkerheden. De gennemføres på baggrund af en bekymringshenvendelse, en klagesag, en pressesag eller lignende. Tilsynet kommer på besøg med eller uden varsel.

Se Styrelsen for Patientsikkerheds film om tilsyn
Læs om temaer og risikoområder for tilsyn
Læs om ældretilsyn
Se lovgrundlaget for styrelsens tilsyn i Sundhedsloven §§ 213 – 216b

Hvis du er bekymret

Du kan sende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed om:

  • Et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden
  • En plejebolig, hvor du er bekymret for den fornødne kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre.

Du kan også indberette til styrelsen, hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug eller udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer.

Indgiv bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunens tilsyn

Gentofte Kommune fører tilsyn med, om borgerne får den service, de har ret til i kraft af lovgivningen og serviceniveauet, som er beskrevet i kvalitetsstandarden. Formålet er derudover at identificere styrker og udviklingsmuligheder, så Pleje og Sundhed kan udvikle kvaliteten i ydelserne til borgerne.

I Pleje og Sundhed bliver tilsyn og tilsynsrapporter udført af en ekstern leverandør, bl.a. for at sikre en høj grad af uvildighed i tilsynet. Alle leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i Gentofte Kommune får som udgangspunkt et uanmeldte tilsyn hvert år.

Læs tilsynsrapporter fra 2023 

Læs tilsynsrapporter fra 2022 

Find tilsynsrapporter - Styrelsen for Patientsikkerhed

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsyn, skriver de en rapport, som offentliggøres på denne side og på styrelsens hjemmeside.

Du kan finde den seneste rapport for hver plejebolig eller hvert behandlingssted på styrelsens hjemmeside. Rapporter ligger på hjemmesiden i 3 år, hvorefter de fjernes fra siden. Hvis der ikke har været tilsyn inden for de seneste 3 år, vil der ikke være en rapport fra plejeboligen eller behandlingsstedet.

Find tilsynsrapport på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Kommunale plejeboliger

Selvejende plejeboliger

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Private leverandører af hjemmepleje

Rehabilitering og genoptræning