Gå til hoved indhold

Tilsyn med ældre- og sundhedsområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen fører tilsyn med plejeboliger med hjemmehjælp og plejehjem, hjemmehjælp, hjemmesygeplejen og med genoptræning og rehabilitering.

Styrelsens for Patientsikkerheds tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet.
Styrelsen fører to forskellige former for tilsyn.

Planlagte tilsyn

Styrelsen fører planlagte tilsyn, fx med udvalgte plejeboliger eller behandlingssteder. Det er ikke alle, der får tilsyn hvert år. Tilsynssteder er tilfældigt udvalgt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Planlagte tilsyn – sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører både sundhedsfaglige tilsyn og i en 4-årig forsøgsperiode et såkaldt ´ældretilsyn´, som løber fra 1. juli 2018 – 31. december 2021. Begge har fokusområder og temaer.

Ældretilsynet er et supplement til de tilsyn, som skal hjælpe kommunerne med at sikre og udvikle kvaliteten i hjælpen til de ældre. Ældretilsynet fører tilsyn hos:

  • Plejehjem
  • Plejeboligbebyggelser
  • Andre tilsvarende boligenheder - herunder midlertidige pladser
  • Leverandører, som leverer praktisk og personlig hjælp (hjemmehjælp).

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du læse mere om målepunkter og fokusområder. Du kan også læse mere om ældretilsyn, og se en kort film, der beskriver, hvad tilsyn er, og hvorfor de gennemføres.

Tilsyn som reaktion på bekymring mv. (reaktive tilsyn)

Reaktivt tilsyn betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på tilsyn som reaktion på mistanke eller kendskab til noget, der kan udgøre en fare for patientsikkerheden. De gennemføres på baggrund af en bekymringshenvendelse, en klagesag, en pressesag eller lignende. Tilsynet kommer på besøg med eller uden varsel.

Se Styrelsen for Patientsikkerheds film om tilsyn
Læs om temaer og typer af tilsyn - målepunkter og fokusområder
Læs om ældretilsyn
Se lovgrundlaget for styrelsens tilsyn i Sundhedsloven §§ 213 – 216b

Hvis du er bekymret

Du kan sende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed om:

  • Et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden
  • En plejebolig, hvor du er bekymret for den fornødne kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre.

Du kan også indberette til styrelsen, hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug eller udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer.

Indgiv bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunens tilsyn

Sundhedsfagligt personale fra Myndighedsafdelingen i Pleje & Sundhed gennemfører uanmeldte kommunale tilsyn med plejeboliger med hjemmehjælp og plejehjem.

Tilsynet gennemgår dokumentation for tilfældigt udvalgte beboere og undersøger, om dokumentationen lever op til kravene. Tilsynet undersøger også, om mål for og handlinger vedrørende beboerens pleje er veldokumenterede.

Tilsynsmedarbejderen taler, hvis det er muligt, med beboeren og beboerens kontaktperson eller den medarbejder, der har hjulpet beboeren den samme dag. Formålet er at sikre, at der er overensstemmelse mellem de beskrevne mål og handlinger og den pleje, som beboeren modtager.

Kommunen gennemfører også tilsyn med praktisk og personlig hjælp, som leveres til borgere i deres eget hjem og med genoptræning og vedligeholdende træning.

Du kan læse om lovgrundlaget for de kommunale tilsyn i Lov om Social Service § 151

Pleje & Sundhed hjælper borgere, der bl.a. har brug for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, en ældre/handicapvenlig bolig, hjælpemidler, genoptræning og forebyggelsestilbud

Find tilsynsrapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsyn, skriver de en rapport, som offentliggøres på denne side og på styrelsens hjemmeside.

Du kan finde den seneste rapport for hver plejebolig eller hvert behandlingssted på styrelsens hjemmeside. Rapporter ligger på hjemmesiden i 3 år, hvorefter de fjernes fra siden. Hvis der ikke har været tilsyn inden for de seneste 3 år, vil der ikke være en rapport fra plejeboligen eller behandlingsstedet.

Find tilsynsrapport på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Kommunale plejeboliger

Selvejende plejeboliger

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

De kommunale tilsyn

Det er lovpligtigt for Gentofte Kommune at lave mindst et uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Det skal sikre, at kvaliteten af plejeboligerne opfylder de krav, som kommunen har stillet. Tilsynsrapporterne er tilgængelige på Plejehjemsoversigten.