Gå til hoved indhold

Spildevandsplan 2022-2032 er vedtaget

Gentoftes Kommunalbestyrelse har den 29. august 2022 enstemmigt vedtaget Spildevandsplan 2022-2032

Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 4. april 2022 til den 30. maj 2022.

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Se 'Spildevandsplan 2022-2032'

Om Spildevandsplan 2022-2032

Spildevandsplan 2022-2032 er udarbejdet i samarbejde med Novafos A/S og erstatter den tidligere Spildevandsplan 2015-2018. Spildevandsplan 2022-2032 giver en status på regn- og spildevandsområdet og sætter rammen for Gentofte Kommunes og forsyningsselskabet Novafos’ arbejde med udbygning af afløbssystemet i de næste 10 år.

Særligt for Spildevandsplan 2022-2032 er, at afløbssystemet i Gentofte fremadrettet bliver anlagt som et fuldt separat system, hvor spildevand og regnvand fra tage, veje og andre befæstede overflader bliver håndteret i to adskilte systemer.

Ved at adskille regnvand fra spildevand vil der, når strategien er fuldt implementeret, ikke længere ske overløb med regnvand blandet med spildevand til natur- og vandområder, og der vil ikke ske oversvømmelse af kældre med opblandet spildevand.

Som noget nyt bliver det obligatorisk for grundejerne at adskille regnvand og spildevand på egen grund i takt med, at der etableres regnvandsledninger i vejene i løbet af de næste godt 30 år.

Læs mere om fremtidens afløbssystem

Miljøvurdering af Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022-2032

Spildevandsplan 2022-2032 er omfattet af § 8, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). På baggrund heraf er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været offentliggjort samtidig med den offentlige høring af forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Der er ikke indkommet bemærkninger direkte til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkninger, der relaterer sig til de miljøforhold, der er behandlet i miljørapporten, er medtaget og besvaret i høringsnotatet for spildevandsplanen.

Miljørapporten kan ses her

Høringsnotatet kan ses her

Klagevejledning

Spildevandsplan 2022-2032 kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Den ledsagende miljørapport kan påklages med hensyn til retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4 (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 med senere ændringer samt Lov 900 af 21. juni 2022 § 8).

Klagen skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside, og udløber den 29. september 2022.

Kontakt

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf.: 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk