Gå til hoved indhold

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere en lejrplads med 3 sheltere i Ermelunden

Gentofte Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af bålplads og 3 sheltere i på Ermelundssletten.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 med en række vilkår.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. evt. klage skal være indsendt senest den 13. oktober 2023.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. senest den 15. marts 2024.

Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Læs dispensationen

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Bilag 6

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk