Gå til hoved indhold

Afgørelse om at opsætning af lys HIKs nordlige bane ikke er VVM-pligtig

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at opsætning af lysmaster på HIKs nordlige kunstgræsbane ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.


Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at opsætning af 6 lysmaster på HIKs nordlige eksisterende kunstgræsbane ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, LKB nr. 1976 af 27. oktober 2021 med senere ændringer.

Opsætning 6 lysmaster på den eksisterende nordlig kunstgræsbane etableres som et såkaldt firkantet LED-armaturer (i modsætning til de runde), der er fokuseret på banen, og derfor har minimalt eller ingen lysforurening ind til naboerne.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed den 19. december 2022.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus.

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.

Sagens dokumenter:

Ansøgning og myndighedsscreeningsskema

Bilag 1-9

Bilag 10

Afgørelse