Gå til hoved indhold

Afgørelse om at ændret arealanvendelse fra erhverv til bolig på Sauntesvej 13 ikke er VVM-pligtig

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af boliger på Sauntesvej 13 ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, LKB nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer.

Gentofte Kommune har den 29. juni 2022, og den 19. januar 2023 modtaget hhv. ansøgning og supplerende materiale om screening efter miljøvurderingsloven af etablering af boliger på Sauntesvej 13.

Bebyggelsen opføres på en tidligere erhvervsgrund, som ikke er sårbart, eller rummer væsentlige naturinteresser.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 5. april 2023.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus 

Læs afgørelsen

Ansøgnings- og myndighedsscreeningsskema

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Yderligere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø.

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf.: 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk