Gå til hoved indhold

Afgørelse om at ændret arealanvendelse fra erhverv til bolig på Jensløvsvej 14 ikke er VVM-pligtig

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af rækkehuse på Jensløvsvej 14 ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har den 19. april 2022, den 29. juli 2022 og den 22. september 2022 modtaget hhv. ansøgning og supplerende materiale om screening efter miljøvurderingsloven af etablering af rækkehuse på Jensløvsvej 14.

Bebyggelsen opføres på en tidligere erhvervsgrund, som ikke er sårbar, eller rummer særlige naturinteresser.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, LKB nr. 1976 af 27. oktober 2021 med senere ændringer.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 15. december 2022.

Din klage skal indgives via Klageportalen.

Link til Klageportalen

Læs afgørelserne

Læs ansøgning og myndighedsscreening

Læs afgørelsen

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk