Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Kommunen yder hvert år støtte til frivilligt socialt arbejde. Det sker efter §18 i lov om social service. Der kan ansøges om støtte til udgifter i regnskabsåret 2021.

Hvem kan få støtte?

Ansøgere der lever op til følgende kriterier kan tildeles støtte:

 • Aktiviteten skal foregå i regi af en organisation, forening eller formaliseret projekt.
 • Formålet med organisationen, foreningen eller projektet må ikke være at skabe overskud.
 • Organisationen, foreningen eller projektet må ikke være fastlagt af lovgivningen.
 • Organisationen, foreningen eller projektet skal være lokalt forankret. Der kan dispenseres herfra, såfremt der ikke findes et lokalt forankret tilbud af samme karakter i Gentofte Kommune.
 • Støtten skal ydes til aktiviteter med et socialt sigte.
 • Der kan ikke gives midler til politiske formål eller organisationer.
 • Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til sygdomsbekæmpende foreninger, dog således at der efter konkret vurdering kan dispenseres herfra, såfremt der klart er tale om aktiviteter, der falder inden for tildelingskriterierne i øvrigt.
 • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag.
 • Støtten skal som hovedregel ydes til konkrete aktiviteter i modsætning til en forenings almindelige virke.
 • Støtten skal ydes uden at stille detaljerede krav til f.eks. organisering og særlige udgiftstyper

Hvem er målgruppe?

Ansøgningen skal vedrøre aktiviteter for en eller flere af følgende primære målgrupper:
Ældre og ensomme, børn der mangler voksenkontakt i hverdagen, handicappede, herunder blinde og døvblinde, psykisk syge og sårbare, herunder incestofre, misbrugere, flygtninge og indvandrere.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

Rådgivning, herunder telefonrådgivning – Besøgstjenester – Frivillighedsformidlinger - Kontaktsteder, f.eks. beboerklubber og foreninger – Selvhjælpsgrupper - Sociale arrangementer og aktiviteter i almindelighed.

Der lægges i fordelingen af midler mellem de indkomne ansøgere vægt på:

 • Antallet af brugere bosat i Gentofte Kommune
 • Aktiviteternes omfang

Den pågældende organisation m.v. skal primært have til formål at udøve en frivillig, social indsats, der f.eks. kan være rettet mod ældre og ensomme, børn der mangler voksenkontakt i hverdagen, handicappede, herunder blinde og døvblinde, misbrugere, psykisk syge og sårbare, flygtninge og indvandrere eller andre grupper med behov for en særlig indsats.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen er fredag den 13. november 2020 kl. 12:00.

Ansøgningen sendes på mail til: stabogudvikling@gentofte.dk

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til Jane Christensen på tlf. 39 98 60 35.