Gå til hoved indhold

Tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand ved Skovshoved

Gentofte Kommune meddeler tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand ved Skovshoved i forbindelse med reparation af kystfjern overløbsledning, Klagefrist 8. november 2023

Novafos A/S har ansøgt om tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via det kystnære overløbsbygværk U5a i forbindelse med reparation af utæthed på den kystfjerne overløbsledning ved Skovshoved (U5b).
Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via U5a. Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Tilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen meddelt. Klagen skal være indsendt senest den 8. november 2023. Se yderligere klagevejledning i tilladelsen.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. Evt. retssag skal anlægges senest 11. april 2024. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Læs tilladelsen

Tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand ved Skovshoved via U5a

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk