Gå til hoved indhold

Nyt revideret vandløbsregulativ for Gentofterenden

Gentofte Kommune har revideret det gamle vandløbsregulativ for Gentofterenden fra 1996 og det reviderede regulativ sendes nu i 8 ugers høring.

I perioden 2017-2019 er Gentofterenden blevet klimatilpasset, med det formål at øge kapaciteten, dels ved at gøre selve vandløbet bredere og dels ved at udvide de rør, der fører renden under krydsende veje og broer.

Det nye regulativ for Gentofterenden er udarbejdet med det formål at implementere de ændringer, der er gennemført i reguleringsprojektet Tilladelse til vandløbsregulering i form af etablering af dobbeltprofil i Gentofterenden, Gentofte Kommune, 13. oktober 2015 samt fastsætte tidssvarende bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse.

Høringsperiode

Udkast til nyt regulativ sendes i 8 ugers offentlig høring jf. Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb m.v. nr. 919 af 27. juni 2016. Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø senest den 27. januar 2023.

Høringssvar skal sendes til Natur og Miljø på miljo@gentofte.dk 

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages. Klagevejledningen ses i afgørelsen – Bilag 2 – Afgørelse om af regulativet ikke skal Miljøvurderes. Klagefristen er d. 3. januar 2023.

Læs forslaget til regulativet samt bilag

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk