Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 435 for rækkehusene ved Vesterdalen og forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021

Forslagene er i offentlig høring fra den 21. marts 2024 til og med den 16. maj 2024.

Formålet med lokalplanforslaget er blandt andet at bevare området som et attraktivt rækkehusområde og at ophæve en utidssvarende lokalplan.

Lokalplanforslaget fastsætter rammer for ydre ændringer på de bevaringsværdige rækkehuse, rammer for opførelse af skure og anden sekundær bebyggelse, bestemmelser om hegning og ubebyggede arealer med videre.

Forslaget til tillæg 10 til Kommuneplan 2021 skal give mulighed for mindre tilbygninger.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 18. marts 2024 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 435 for rækkehusene ved Vesterdalen og forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, tirsdag den 16. april 2024 2024 kl. 19.00, hvor planforslagene vil blive præsenteret.

Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til borgermødet

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her 

Digital deltagelse

Du kan deltage på borgermødet digitalt via vores Facebookside. Mødet transmitteres live på sidens væg.

Deltag via Gentofte Kommunes Facebookside  

Høringsfrist den 16. maj 2024

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget.

Se indkomne kommentarer til forslag til Tillæg 10

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslagene ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. Området består af et eksisterende og udbygget rækkehusområde med meget begrænsede muligheder for etablering af yderligere bebyggelse.

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 21. marts 2024, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til og med den 20. marts 2025.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jonas Bromand Fuchs – Telefon direkte 39 98 37 15.