Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse og forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2021

Forslagene er i supplerende offentlig høring fra den 6. juni 2024 til og med den 20. juni 2024

Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2024 besluttet at sende forslagene i 14 dages supplerende høring grundet mange forslag til ændringer samt ændring af afgrænsningen for delområde 3 med dets tilhørende bestemmelser.

Høringssvarene har givet anledning til følgende forslag til ændringer i lokalplanforslaget, jf. høringsnotatet:

  • På sekundære bygninger gøres det muligt at lægge vingetegl i samme format og farve som hovedhuset
  • I delområde 3 kan det samlede areal af sekundære bygninger blive 25 m² pr. bolig
  • I delområde 3 udvides byggefeltet for størrelsen på terrasser
  • Ejendommene Banevej 16 og 18 indgår i delområde 3
  • I delområde 3 kan der etableres faste hegn, 1 m fra vejskel
  • Havelåger kan også fremstå som umalet naturtræ
  • Hovedtrapper kan også belægges med klinker

Efter planloven kan der ved den endelige vedtagelse foretages ændringer i det udsendte planforslag, men hvis ændringerne på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, skal de pågældende have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastholde området som et attraktivt område for helårsbeboelse og sikre de bevaringsværdige rækkehuse og dobbelthuse med deres særlige fine arkitektoniske træk.

Forslaget til tillæg 11 skal give mulighed for, at tagetagen kan inddrages til boligen. Den eksisterende ramme tillader 2 etager og tagetagen tælles som en 3. etage. Der er ingen ændringer i tillægget.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 27. maj 2024 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse og forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 i supplerende offentlig høring.

Ny høringsfrist den 20. juni 2024

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget

Se indkomne kommentarer til forslag til Tillæg 11

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslagene ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Formålet med planforslagene er kun at bevare det eksisterende byggeri med dets bevaringsværdige og fine arkitektur og det vurderes at påvirkningen af miljøet er status quo.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 1. februar 2024, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til og med den 1. februar 2025.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt David Kreutzer – Telefon direkte 39 98 31 03.