Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse og forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2021

Forslagene er i offentlig høring fra den 1. februar 2024 til og med den 28. marts 2024.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastholde området som et attraktivt område for helårsbeboelse og sikre de bevaringsværdige rækkehuse og dobbelthuse med deres særlige fine arkitektoniske træk.

Forslaget til tillæg 11 skal give mulighed for, at tagetagen kan inddrages til boligen. Den eksisterende ramme tillader 2 etager og tagetagen tælles som en 3. etage.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 29. januar 2024 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse og forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.00, hvor planforslagene vil blive præsenteret.

Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til borgermødet

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her 

Digital deltagelse

Du kan deltage på borgermødet digitalt via vores Facebookside. Mødet transmitteres live på sidens væg.

Deltag via Gentofte Kommunes Facebookside  

Høringsfrist den 28. marts 2024

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget.

Se indkomne kommentarer til forslag til Tillæg 11

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslagene ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Formålet med planforslagene er kun at bevare det eksisterende byggeri med dets bevaringsværdige og fine arkitektur og det vurderes at påvirkningen af miljøet er status quo.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 1. februar 2024, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til og med den 1. februar 2025.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt David Kreutzer – Telefon direkte 39 98 31 03.