Gå til hoved indhold

Forlængelse af tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via U5a i forbindelse med reparation af utæthed på den kystfjerne overløbsledning ved Skovshoved (U5b) af 11. oktober 2023

Gentofte Kommune meddeler tilladelse til forlængelse af fristen for afslutningen af midlertidig udledning af regnopblandet spildevand ved Skovshoved i forbindelse med reparation af kystfjern overløbsledning, klagefrist 30. januar 2024

Novafos A/S har ansøgt om forlængelse for tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via det kystnære overløbsbygværk U5a i forbindelse med reparation af utæthed på den kystfjerne overløbsledning ved Skovshoved (U5b).

Forlængelse af den midlertidige udledningstilladelse kommer ikke til at betyde, at der vil blive udledt mere spildevand, end det der er givet tilladelse til i den midlertidige udledningstilladelse af 11. oktober 2023. Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til fristforlængelse for midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via U5a.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Forlængelse af tilladelsen giver ikke anledning til ændrede vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen meddelt. Klagen skal være indsendt senest den 30. januar 2024. Se yderligere klagevejledning i tilladelsen.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. Evt. retssag skal anlægges senest d. 2. juli 2024. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Læs forlængelsen af tilladelsen

Forlængelse af midlertidig udledning af regnopblandet spildevand ved Skovshoved

Læs den oprindelige tilladelse

Tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand ved Skovshoved

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk