Gå til hoved indhold

Dispensation til renovering af kantsikring i Nymosen, del 2

Gentofte Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til renovering af kantsikringen på de resterende strækninger i Nymosen

Dispensationen er meddelt henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, på en række vilkår.

Læs dispensationen

Læs dispensationen

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. evt. klage skal være indsendt senest den 14. februar 2022.

Din klage skal indgives via Klageportalen.

Link til Klageportalen

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. senest den 18. juli 2022.

Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om dispensationen ved henvendelse til Natur og Miljø.

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk