Gå til hoved indhold

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til etablering af boardwalks i Hundesømosen

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til etablering af boardwalks, høringsfrist 12. december 2022

Gentofte Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 og §17 til etablering af ca. 195 meter boardwalk og et mindre trædæk med bænk i Hundesømosen.

Dispensationen er meddelt i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, på en række vilkår.

Læs dispensationen til etablering af boardwalks i Hundesømosen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. evt. klage skal være indsendt senest den 12. december 2022.

Din klage skal indgives via Klageportalen.

Gå til Klageportalen

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen.

Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om dispensationen ved henvendelse til Natur og Miljø.

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75
E-mail: miljo@gentofte.dk