Gå til hoved indhold

Afgørelse om at etablering af kunstgræsbane med lys på Jægersborg Stadion ikke er VVM-pligtig

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af kunstgræsbane med lys på Jægersborg Stadion ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

 Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, LKB nr. 425 af 5. januar 2023 med senere ændringer.

Opsætning de 6 lysmaster etableres som et såkaldt firkantet LED-armaturer (i modsætning til de runde), der er fokuseret på banen, og derfor har minimalt eller ingen lysforurening ind til naboerne.

Kunstgræsbanen etableres med granlut bestående af naturkork og forventes derfor ikke at belaste miljøet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed den 19. februar 2024.

Klagen skal indgives via Klageportalen.

Link til Klageportalen

Læs afgørelserne

Læs VVM ansøgning og -screeningen

Læs bilag til ansøgning

Læs VVM-afgørelsen

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk