Gå til hoved indhold

Trafiksikkerhedsprojekter 2023

Her kan du læse om de trafiksikkerhedsprojekter Gentofte Kommune arbejder med i 2023

Tema 1: Trafikadfærd og hastighed

Projektnavn Projektbeskrivelse
Trafiksikkerhedstiltag på Hyldegårdsvej Hastighedsnedsættelse, bedre krydsningsmuligheder – tryghed for især  daginstitution, skole- og gymnasieelever.
Permanentliggørelse af forsøg med hastighedsdæmpende indsnævring på Vilvordevej Etablering af sideheller med kantsten.
Etablering af hastighedsdæmpende tiltag på Bregnegårdsvej ved Charlottenlund Skov og Maglegårdsskolen Der etableres den samme løsning som på Vilvordevej – det vil sige en permanent 'din fart-viser', der skal adfærdsregulere bilisternes hastighed.

Rundkørslen Brogårdsvej/Søbredden ombygges til signalreguleret kryds

Forbedring af trafiksikkerheden for især cyklister og bedre fremkommelighed for alle trafikanter. Midler udsat fra 2022. Tilskud fra Cykelpuljen. Tilføres eventuelt midler fra begrønningspuljen. 
Etablering af signalregulering i krydset Klampenborgvej/Skovgårdsvej Tryghed i forbindelse med krydsning for især daginstitution, skoler og rideskole. Midler udsat fra 2022. (Fjernvarmen arbejder på nuværende tidspunkt).
Trafiksikkerhedstiltag i krydset Fortunvej/Skovvej   Tryghed for især daginstitution og skoleelever.
Idéskitse til trafiksikkerheds- og begrønningstiltag i krydset Berlingsbakke/Ordrupdalvej/Skovgårdsvej Etablering af tiltag for at skabe bedre trafikal overskuelighed i krydset og fokus på begrønning. 
Deltagelse i nationale trafiksikkerhedskampagner Skolestartskampagnen samt andet kampagnemateriale fra Rådet for Sikker Trafik og andre.
Hastighedsdæmpende tiltag på udvalgte trafikveje Hastighedsdæmpende tiltag på en eller flere overordnede trafikveje med for højt hastighedsniveau. Herunder Lyngby Lokalgade, Jægersborg Alle vest, Tuborgvej og Bernstorffsvej.
Forsøg med lokale hastighedsbegrænsninger Etablering af 40 km/t-zoner
40 km/t på Søborg Hovedgade Ensarte den del af Søborg Hovedgade, der ligger i Gentofte Kommune (cirka 600 meter), med Gladsaxe Kommunes tiltag om at nedsætte hastighedsgrænsen til 40 km/t.   

Tema 2: Fremtidens trafikant

Projektnavn Projektbeskrivelse
Fysiske tiltag ved skoler Mindre fysiske tiltag ved skoler samt etablering af samarbejde med Trafik i Børnehøjde.
Trygheds- og Transportvaneundersøgelse på skoler og gymnasier Udføres af Transportlaboratoriet. Datagrundlag.
Kurser og mødeaktiviteter for færdselskontaktlærere Pleje og udvikling af færdselskontaktlærernetværket herunder kurser for de nye og 'gamle' færdselskontaktlærere.  
Lokale kampagner Indkøb af kampagnematerialer 
Trafiksikkerhedstilbud til skoler og daginstitutioner Teknisk museum, Dansk Skolecykling og andet.

Tema 3: Parkering

Projektnavn Projektbeskrivelse
Skitseprojekt for ombygning af busvendeplads for enden af Teglgårdsvej.  Stedet skal indrettes smartere med respekt for historie og kultur. Herunder nedlæggelse af to ulovlige parkeringspladser. Eventuelt med begrønning. 
Ny og forbedret skiltning  Løbende fokus på bedre og tydeligere skiltning af parkeringsrestriktioner.  
Parkeringskampagne Opgradering og udvikling af den eksisterende kampagne 'Parkér med god stil'. 
Udmøntning af tiltag i medfør af ny parkeringsorden  Uddybende beskrivelse afventes.

Tema 4: Cykeltrafik

Projektnavn Projektbeskrivelse
Trafiksikkerhed for cyklister i krydset Lyngbyvej/Tuborgvej (det sydvestlige hjørne)  Den store afstand mellem kørebane og cykelsti skaber øget risiko for højresvingsulykker. Der  etableres tiltag for at skabe øget trafiksikkerhed.  
Etablering af cykelgade på Smakkegårdsvej (stikvej til Papegøjebro), herunder begrønning og eventuelt etablering af markedsplads, som ønskes af lokalområdet.  Permanentliggørelse af forsøg med lukning fra 2022. Samtænkes eventuelt med opgaveudvalget om forskønnelse af bydelscentret. Afventer.  
Etablering af supercykelsti Kystbaneruten 

Supercykelstien etableres for at  forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister således, at det bliver mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel.

Læs mere om Kystbaneruten.

Tiltag på ungdomsuddannelser for at fremme cyklisme Fysiske tiltag på Kirkevej, udløber af samskabelsesprojekt på Ordrup Gymnasium som forsøg. Nyt projekt på nyt gymnasium, der involverer de unge i cykelfremme.
Komfortmåling på cykelstier Måling af komforten det vil sige jævnheden af cykelstien i et udvalgt område. 
Komfortmåling på veje Gennemføres årligt i udvalgt område - eventuelt sogn for sogn.
Transportvaneundersøgelse af DTU DTUs årlige undersøgelse.  
Cykeltællinger på faste lokaliteter Gennemføres årligt på faste lokaliteter. 

Tema 5: Tilgængelighed

Projektnavn Projektbeskrivelse
Optimering af trafiksikkerhed og tilgængelighed i krydset Bernstorffsvej/Høeghsmindevej Forbedring af trafiksikkerhed og tilgængelighed for fodgængere og cyklister. Finansieres delvist af Tilgængelighedspuljen.

Tema 6: Fremtidens transport

Projektnavn Projektbeskrivelse
Elcykler - udlånsordning Udlån af elcykler til borgerne for at fremme grøn omstilling.  
Trafikknudepunkt - hvert år skabes et nyt på ny lokalitet

Trafikknudepunkt Kildegårdsplads (mod syd). Projektering af Trafikknudepunkt Ordrup Station.