Gå til hoved indhold

Trafiksikkerhed

Det skal være sikkert og trygt, at transportere sig rundt i Gentofte Kommune. Det er afsættet for de trafikale sikkerhedsindsatser vi skaber for fodgængere, cyklister, bilister og kollektivt rejsende.

Vores indsatser for trafiksikkerhed, fremkommelighed og grøn mobilitet

Trafiksikkerhedsplan 2021 danner grundlaget for, de indsatser vi aktuelt arbejder med i forhold til trafiksikkerhed, fremkommelighed og grøn mobilitet. 

Trafiksikkerhedsplan 2021

Vores initiativer spænder fra fysiske tiltag på vejene, dataindsamling, tilpasning af infrastrukturen til fremtidens transport, indsatser for bedre trafikal adfærd, til undervisning af færdselskontaktlærere og skoleelever.

Gentofte Kommune arbejder løbende med trafiksikkerhedsprojekter.

 

Trafikadfærd og hastighed

For at alle kan færdes trygt og sikkert på veje og stier – til skole, på arbejde, til indkøb og til fritidsaktiviteter – arbejder vi for at skabe rammerne for en trafikal adfærd, hvor det rigtige valg også er det naturlige valg. Ansvarlig og hensynsfuld adfærd er den enkeltes ansvar og kræver, at den enkelte er bevidst om, hvad der skaber utrygge situationer.

Gennem årene har vi gennemført projekter inden for adfærdsdesign og -kampagner, og vi har ombygget vejstrækninger og kryds, hvor den fysiske udformning ikke understøttede den ønskede adfærd, eller hvor der var registreret uheld.

Uopmærksomhed i trafikken er på samme måde som hastighed en medvirkende årsag til trafikuheld. Vi har derfor et stort fokus på uopmærksomhed og gennemfører forebyggende indsatser ved at deltage i Rådet for Sikker Trafiks landsdækkende kampagner og anvende lokale kanaler og sociale medier. Samarbejdet med de øvrige 12 nordsjællandske kommuner og politiet i Trafiknetværk Nordsjælland sikrer sammenhæng og fælles koordination på tværs af kommunegrænserne.

Vi arbejder også for at sikre god fremkommelighed for alle trafikantgrupper. Gentofte Kommune er tæt bebygget, og det begrænser muligheden for at tilpasse vejnettet til den stigende trængsel i trafikken, der har været gennem årtier og fortsat forventes frem mod 2030. Øget fremkommelighed skal derfor skabes på det eksisterende vejnet.

Fremtidens trafikant

Det skal være trygt at være barn og ung i Gentofte Kommune. Og trafiksikkerheden i hverdagslivet skal være høj, uanset om man er på vej til skole, til uddannelse eller til fritidsaktiviteter.

Fremtidens trafikanter er aktivt selvtransporterende børn og unge, der vælger sunde og sikre transportformer. Sunde og sikre trafikvaner og trafikal dannelse grundlægges fra barnsben. Børn i alderen 3-12 år har behov for støtte, råd og vejledning og ikke mindst praktisk træning og undervisning for at lære at færdes sikkert i trafikken. Først når børn når 12-årsalderen, er de i stand til på egen hånd at færdes i trafikken på lige fod med voksne. Der sker heldigvis kun få alvorlige uheld, hvor børn under 12 år er indblandet, men grundlaget for en sikker adfærd senere i livet dannes i barneårene.

Gentofte Kommune har et tæt samarbejde med politiet. Sammen med de øvrige 12 nordsjællandske kommuner indgår vi i samarbejde med Nordsjællands Politi i Trafiknetværk Nordsjælland. Vej-skole-politi-samarbejdet medfører, at vi på skoleområdet sikrer en fælles koordination af kampagner og landsdækkende færdselsaktiviteter. Samarbejdet er i høj grad knyttet op på Rådet for Sikker Trafiks årshjul, som vi også følger og støtter op om.

Parkering

Antallet af biler har været stødt stigende de seneste år, og det forventes fortsat at vokse frem mod 2030 som følge af den forventede økonomiske vækst og deraf følgende indkomststigning. Samtidig er flere biler blevet større og fylder mere på vejene. Det gælder også i Gentofte Kommune, og det lægger et hårdt pres på parkeringskapaciteten i mange områder og har den afledte effekt, at efterspørgslen specielt i bydelscentrene er større end udbuddet af parkeringspladser.

Parkering foran indkørsler og porte og parkering, der hindrer renovationsvognene i at passere, er et omfattende problem i Gentofte Kommune. Naboer til skoler og institutioner oplever travle forældre, der parkerer foran deres indkørsler til stor gene, besvær og utryghed. Samme udfordring opstår, når parkering sker for langt inde på fortovet, så gangbesværede og folk med barnevogne har svært ved at passere.

Cykeltrafik

Gentofte Kommune er cykelrig. Afstandene inden for kommunegrænsen er relativt korte, mulighederne for at benytte kollektiv transport er gode, antallet af cykelparkeringspladser øges løbende, og vi har etableret cykelstier langs hovedparten af de overordnede veje. Specielt omkring skolerne har vi etableret foranstaltninger, der gør det nemmere og mere trygt at cykle til og fra skole. Vi har også etableret supercykelstier, som gør det attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel for pendlere.

Undersøgelser fra 2020 viser:

  • at 80 % af cyklisterne er tilfredse eller meget tilfredse med at være cyklister i Gentofte Kommune. 
  • at 44 % af borgerne bruger cykler dagligt i forbindelse med transport til/fra arbejde/uddannelse.

Vi optimerer cykelparkeringsmulighederne, etablerer supercykelstier og ombygger strækninger, kryds og rundkørsler for at skabe bedre sikkerhed for cyklister. Samtidig arbejder vi på forskellige cykelfremmende tiltag i skolerne.

Tilgængelighed for alle

Gentofte Kommunes handicappolitik, seniorpolitik og Grøn Strukturplan sætter de overordnede rammer for tilgængelighed: Gentofte Kommune ønsker at fremme tilgængelighed på veje og stier for alle, herunder også mobiliteten for seniorer og personer med gangbesvær eller synshandicap.

Trafikerede veje eller veje med mange parkerede biler kan være vanskelige at krydse. Trafikken kan for nogen udgøre en barriere, og ulovligt parkerede biler påvirker oversigtsforholdene eller holder ud for overgangsstederne, så de er vanskelige at benytte.
Det kan være vanskeligt for handicappede eller gangbesværede at finde en parkeringsplads i bydelscentrene. Derfor skal der arbejdes for at sikre et tilstrækkeligt antal handicapparkeringspladser i bydelscentrene.

Ud over at have fokus på tilgængelighed i bydelscentre vil vi arbejde for at sikre handicapparkeringspladser i rekreative områder, således, at de kan opleves og nydes af alle borgere.

Søg om en handicapparkeringsplads 

Fremtidens transport

Transportsektoren er i disse år i en hastig udvikling. Der sker en betydelig teknologisk udvikling, og nye typer transportmidler vinder frem. Infrastruktur og trafiksikkerhedstiltag skal tilpasses herefter, ligesom det skal understøttes, at Fremtidens transport skal være nem, sund og sikker. Det er samtidig i tråd med FN’s globale verdensmål, som Gentofte Kommune, hvad angår klimamål, beskriver detaljeret i DK2020 Klimaplan. Omdrejningspunktet er blandt andet grøn omstilling af kommunens bilpark og den kollektive transport samt overgang til privat elbilisme og delebilisme.

Trafiksikkerhed og nye transportmidler
Nye transportformer og -mønstre kan ikke kun medføre behov for at ændre vejenes fysiske udformning. De kan også medføre øget utryghed eller flere uheld. Elbiler er sværere at høre, nye hurtige speedpedelecs kan overraske på cykelstierne, og elløbehjul kan medføre kaotiske forhold i bydelscentre. Fremtidens bæredygtige transportmidler må ikke skabe utryghed i trafikken, men indretning af vejnettet skal understøtte de nye transportformer, så grøn mobilitet gives gode og sikre muligheder.

Læs om indsatsområdet Fremtidens transport 

Spørgsmål og svar