Gå til hoved indhold

Vejklasser og vedligehold

Vejene i Gentofte Kommune er inddelt i fem vejklasser. Find din vejklasse. Læs mere om vejklasser og vejstatus. Få indblik i, hvem der er ansvarlig for vejenes vedligeholdelse.

Vejklasser i Gentofte Kommune

Der findes fem vejklasser i Gentofte Kommune

  • Vejklasse 1 - Primær trafikvej. Vejene i klasse 1 har stor trafikmængde. Af hensyn til trafikafviklingen er det hensigtsmæssigt med hastighedsbegrænsning på 60 km/t, hvor hensynet til trafiksikkerheden ikke taler imod. Vejene har typisk to kørespor eller et kørespor med afmærkede parkeringsbaner i hver retning, cykelstier samt fortove. Klasse 1 omfatter også facadeløse veje (veje uden adgang fra tilstødende grunde).
  • Vejklasse 2 - Sekundær trafikvej. Trafikafviklingen prioriteres højt. Vejene har en funktion af gennemkørselsveje og trafikfordelere for et system af veje i et område. Der tilstræbes et kørespor i hver retning, cykelstier og fortove og parkeringsregulering.
  • Vejklasse 3 - Primær lokalvej. Vejene har typisk funktion som gennemkørselsveje og som trafikfordelere til flere veje. Det kan også være veje med en længde på mere end 500-600 meter. Et kørespor i hver retning og fortove. Kan være busførende.
  • Vejklasse 4 - Sekundær lokalvej. Veje i klasse 4 betjener primært vejens beboere. Et kørespor i hver retning og fortov i mindst én side. Det kan accepteres, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, som sikrer en hastighed på vejen på anbefalet max. 40 km/t. Projekterne er borgerfinansierede og kræver et flertal på min. 2/3 af de berørte grundejere. Læs mere om retningslinjerne via link nederst på siden.

  • Vejklasse 5 - Trafikvej og gennemfartsveje. Motorvej (Lyngby Omfartsvej).

Kort over Gentofte Kommune med vejklasser (sæt flueben ved 'Vejklasse' i menuen i venstre side - signaturforklaring kan klikkes frem øverst til venstre på siden lige under titlen).

Offentlige veje

Reglerne for offentlige veje følger af Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014, kapitel 1, ”Definitioner”, § 3. I loven forstås ved:

Offentlige veje: Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje.

Vedligeholdelsespligt: På offentlige veje er det som udgangspunkt Gentofte Kommune, der har vedligeholdelsespligten fx. vedligeholdelse af belægningerne.

Private fællesveje

Reglerne for private fællesveje følger af Lov om private fællesveje, lov nr. 1234 af 4. november 2015, Kapitel 4, ”Definitioner”, § 10. I loven forstås ved:

Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. ovenfor under afsnittet om offentlige veje, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.

Vejret: Den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej eller fællessti som færdselsareal for ejendommen.

Vejberettiget: En indehaver af en vejret.

Vedligeholdelsespligt: På private fællesveje er det som udgangspunkt grundejerne, der har vedligeholdelsespligten, jf. Lov om private fællesveje §§ 44-52.

Private veje

På private veje eller områder har vejmyndigheden ingen lovhjemmel. Her kan der være lokalplaner, der forskriver, hvordan området må eller kan anvendes. Generelt er alle sager på disse veje af ren privatretslig karakter. Politiet har dog myndighed på privat grund i henhold til mark- og vejfredsloven.

Vedligeholdelsespligt: Her er det grundejeren, der har vedligeholdelsespligten.