Gå til hoved indhold

Tillæg til Dispensation til opsætning af trætopnaturskjul og adgangsforanstaltninger i Brobæk mose

Gentofte kommune har meddelt tillæg til dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til opsætning af trætopnaturskjul og adgangsforanstaltninger i Brobæk mose af 20. juli 2022.

Tillæg til dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Læs tillæg til dispensation til opsætning af trætopnaturskjul og afgangsforanstaltninger i Brobæk Mose (link til pdf).

Læs dispensationen til opsætning af trætopnaturskjul og adgangsforanstaltninger i Brobæk mose af 20. juli 2022.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. evt. klage skal være indsendt senest den 11. april 2023.
Din klage skal indgives via Klageportalen.

Gå til Klageportalen

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen.

Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om dispensationen ved henvendelse til Natur og Miljø.

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk