Gå til hoved indhold

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg samt VVM-screening på Vermehrensvej 7

Gentofte Kommune har på baggrund af ansøgning og VVM-screening vurderet, at etablering af jordvarmeanlæg med to dybe boringer kan tillades og at anlægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har 5. juli 2023, med opdatering 25. august, modtaget ansøgning og VVM-screening til etablering af jordvarmeanlæg med to dybe boringer på Vermehrensvej 7.

Tilladelsen er meddelt i medfør af § 19 stk. 5 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 samt bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om etablering af jordvarmeanlæg.

Afgørelsen om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023 på baggrund af den indsendte VVM-ansøgning og gennemført screeningen samt efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages efter Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 3. januar 2023, mens afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt kun kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens, LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Klagefristen er i begge tilfælde 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 26. september 2023.

Klagen skal indgives via Klageportalen.

Link til Klageportalen

Læs afgørelserne

Læs jordvarmetilladelsen

Læs VVM ansøgning og -screeningen

Læs VVM-afgørelsen

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk