Gå til hoved indhold

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg samt VVM-screening på Klampenborgvej 19

Gentofte Kommune har på baggrund af ansøgning og VVM-screening vurderet, at etablering af jordvarmeanlæg med tre dybe boringer kan tillades og at anlægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har 18. marts 2022, med yderligere oplysninger den 23. juni 2022, modtaget ansøgning og VVM-screening til etablering af jordvarmeanlæg med tre dybe boringer på Klampenborgvej 19.

Tilladelsen er meddelt i medfør af § 19 stk. 5 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 samt bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om etablering af jordvarmeanlæg.

Afgørelsen om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020 på baggrund af den indsendte VVM-ansøgning og gennemført screeningen samt efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages efter Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25. november 2019, mens afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt kun kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens, LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Klagefristen er i begge tilfælde 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 13. december 2022.

Din klage skal indgives via Klageportalen.

Link til Klageportalen

Læs afgørelserne

Læs jordvarmetilladelsen

Læs VVM-screeningen

Læs VVM-afgørelsen

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk