Gå til hoved indhold

Nyt revideret vandløbsregulativ for Gentofterenden

Gentofte Kommune har revideret det gamle vandløbsregulativ for Gentofterenden fra 1996 og det reviderede regulativ er nu endeligt vedtaget.

I perioden 2017-2019 er Gentofterenden blevet klimatilpasset, med det formål at øge kapaciteten, dels ved at gøre selve vandløbet bredere og dels ved at udvide de rør, der fører renden under krydsende veje og broer.

Det nye vandløbsregulativ for Gentofterenden er udarbejdet med det formål at implementere de ændringer, der er gennemført i reguleringsprojektet Tilladelse til vandløbsregulering i form af etablering af dobbeltprofil i Gentofterenden, Gentofte Kommune, 13. oktober 2015 samt fastsætte tidssvarende bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse.

Høring

Vandløbsregulativet har været i høring i perioden fra 2. december 2022 til 27. januar 2023. Der er ikke kommet høringssvar, der har givet anledning til at ændre regulativet.

Klagevejledning

Godkendelsen af Regulativet for Gentofterenden kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens § 80. Klagefristen er 4 uger fra dags dato det vil sige d. 15. september 2023.

Godkendelsen af vandløbsregulativet kan påklages af:

  • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse.
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus.

Du kan også finde et link til Klageportalen på borger.dk samt virk.dk.

Gå til

Klageportalen 

borger.dk 

virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Gentofte Kommune.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at regulativet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport blev vedtaget 6. december 2022. Klagefristen var d. 3. januar 2023. Der kom ingen klager til afgørelsen.

Læs regulativet samt bilag

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk