Gå til hoved indhold

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af opvækst og efterfølgende afbrænding i Glarmestermosen

Gentofte Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til fjernelse af opvækst og efterfølgende afbrænding i Glarmestermosen, klagefrist 17. februar

Dispensationen er meddelt henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, på en række vilkår.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. evt. klage skal være indsendt senest den 17. februar 2023.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. senest den 20. juli 2023.

Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Læs afgørelsen

Dispensation til fjernelse af opvækst og efterfølende afbrænding i Glarmestermosen.

Yderligere oplysninger


Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk