Gå til hoved indhold

Handicappolitik

Vores handicappolitik tager udgangspunkt i, at Gentofte Kommune skal være et godt sted at leve, bo, arbejde og uddanne sig – uanset handicap eller psykisk sygdom.

Handicappolitikken

Vores handicappolitik er fra 2019 og bygget op om seks indsatsområder og lavet med hjælp fra borgere, foreninger, interesseorganisationer mv.

De seks indsatsområder er:

  • Tilgængelighed, information og digital kommunikation
  • Uddannelse
  • Arbejdsliv
  • Sundhed og trivsel
  • Kultur- og fritidsliv
  • Bolig- og lokalsamfund.

Handicappolitikken hviler på FN’s handicapkonvention og på de bærende principper for dansk handicappolitik.

Tilgængelighed, information og digital kommunikation

Vi arbejder løbende med at forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum, hvor der er behov, og hvor det er muligt. Det gælder i bygninger, i trafikken, i parker og på veje. Så alle nemmere kan færdes sikkert.

Vores udvikling med bedre tilgængelighed gælder også for vores digitale kommunikation. Derfor arbejder vi med, at vores  systemer, hjemmesider, dokumenter og sociale medier mv. er tilgængelige for alle. På den måde får alle borgere lettere mulighed for at deltage i uddannelses-, fritids- og arbejdslivet.

Med vores Tilgængelighedsforum vil vi sørge for, at der internt i kommunen bliver arbejdet for at skabe større viden om tilgængelighed. Det gælder også viden om principperne bag universelt design. Forummet vil årligt lave en handleplan om dette.

Uddannelse

I Gentofte skal alle børn, unge og voksne uanset forudsætninger have mulighed for at uddanne sig. Det gælder både i det almene uddannelsessystem eller gennem tilpassede uddannelses- og læringsmiljøer.

Derfor har vi har projektet: ”læring uden grænser”.

Det er et forpligtende samarbejde mellem pårørende, professionelle og børn, unge og voksne med handicap.

Det er vigtigt for os at skabe gode læringsmiljøer for borgere med handicap, der har vanskeligt ved at indgå i det normale/ordinære uddannelsessystem.

Alle borgere med handicap skal have adgang til de nødvendige kompenserende hjælpemidler og anden støtte, så de kan gennemføre en uddannelse og indgå i læringsfællesskaber.

Vi ønsker derudover, at overgangene fra barn til ung, ung til voksen og uddannelse til beskæftigelse altid er så sammenhængende som muligt. 

Arbejdsliv

Alle borgere i Gentofte skal have mulighed for at udnytte deres ressourcer og have et godt arbejdsliv.

Derfor vil vil hjælpe borgere med handicap med at udvikle deres kompetencer og funktionsmuligheder. Vi vil også støtte dem i at uddanne sig, så de kan få, fastholde og udvikle et arbejdsliv.

Vi arbejder også med at udbedre kendskabet til mulighederne for støtte og fleksibilitet til et arbejdsliv på særlige vilkår. Det gælder fx fleksjob eller et arbejde på almindelige vilkår med kompenserende hjælpemidler.

Sundhed og trivsel

Vi tænker altid et sundhedsperspektiv ind i alle vores indsatser for borgere med handicap.

Borgere er forskellige, og indsatserne målrettes forskellige behov. Derfor har vi fokus på at reducere ulighed i sundhed.

Sundhed og trivsel skal opleves som et fælles ansvar og en integreret del af samarbejdet mellem pårørende, professionelle og borgere med handicap. Den enkelte skal have mulighed for at handle selvstændigt og være med til at skabe trivsel i eget liv.

Kultur- og fritidsliv

Et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv giver muligheder for fællesskaber og deltagelse for alle. Også borgere med et handicap eller en psykisk sygdom.

Vores kultur- og fritidsliv bliver stærkere, når alle er med. Derfor arbejder vi fortsat på at sikre den størst mulige inklusion i de almene tilbud og med udviklingen af særtilbud til dem, der har behov for det.

Vi arbejder også med at understøtte dialogen mellem foreninger, kulturinstitutioner, kommune, borgere med handicap og pårørende om, hvordan denne gruppe borgere i højere grad kan inkluderes i kultur- og fritidslivet.

Målet er, at vi i Gentofte i fremtiden kan etablere endnu flere nye kultur- og fritidstilbud, som kan øge inklusionen af borgere med handicap. Styrke møder mellem borgere med og uden handicaps i kultur- og fritidslivet.

Bolig og lokalsamfund

I Gentofte vil vi altid have en bred vifte af boligformer, der understøtter den enkelte borgers behov, ressourcer og kompetencer. Og som giver mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

Vi ønsker, at lokalsamfundenes boligområder fremstår åbne og inviterende for alle under hensyntagen til lokale og kulturelle særpræg og med rum til aktiviteter, fællesskaber
og netværk.

Vi vil skabe mulighed for en bred variation af botilbud og boligformer i kommunen med gode rammer for fællesskaber, samvær og netværk.

Derudover er det vigtigt for os, at vi inddrager de berørte borgere i forbindelse med planlægning, etablering og renovering af boliger og udearealer.

Det skal være med til at skabe mulighed for stærke og levedygtige lokalsamfund, der understøtter sammenhængskraft og det lokale engagement