Gå til hoved indhold

Beskrivelse

Mini Dyssen er en gruppeordning for elever med ADHD/opmærksomhedsvanskeligheder (0. – 3. klasse) på Dyssegårdsskolen.

Målgruppe
Gruppeordningen på Dyssegårdsskolen er et indskolingstilbud til normalt begavede elever med ADHD /opmærksomhedsvanskeligheder. Eleverne kan have andre komorbide tilstande såsom dysleksi, specifikke indlæringsvanskeligheder, tale/høre vanskeligheder eller tillægsdiagnoser inden for autismespektret samt OCD og Tourettes syndrom i tilknytning til deres ADHD.

Alle eleverne i gruppeordningen er berettiget til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i henhold til Folkeskolelovens § 20.stk2. De har behov, der ikke kan dækkes i den almene undervisning, og som kræver en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats af både undervisningsmæssig, social og personlig/emotionel karakter.

Skoletilbuddet er et heldagstilbud med åbningstider fra 7.15 – 17.00, og det er normeret til 8 elever fra 0. – 3. klasse.

Personalegruppen består af to pædagoger og to lærere med en specialiseret viden om og erfaring med elever med ADHD/opmærksomhedsvanskeligheder. Der sker løbende kompetenceudvikling og supervision af personalet, så de til enhver tid er kvalificerede til at møde gruppeordningens elever med de behov og udfordringer, de har.

Placering
Gruppeordningens placering på Dyssegårdsskolen giver eleverne mulighed for en hverdag i et mindre, skærmet miljø, hvor deltagelsesmulighederne i hele skolens fællesskab hele tiden er nær og som tilbydes i det omfang, det er hensigtsmæssigt for eleverne.

Læringsmiljøet – hvordan foregår undervisningen?
Vi tilbyder eleverne et trygt, skærmet og udviklende læringsmiljø, som tager udgangspunkt i elevens faglige, sociale og personlige behov og potentiale. Det gør vi blandt andet gennem positivt relationsarbejde. Eleverne får mulighed for læring i et roligt miljø, og fælles for alle elever er et behov for struktur, tydelighed og genkendelighed, og vi tilstræber derfor en forudsigelig og struktureret skoledag i en behagelig atmosfære.

Vi anvender forskellige metoder og tilgange, der alle baserer sig på den anerkendende tilgang og neuropsykologisk viden, ICDP (International Child Development Programme), og der tages altid udgangspunkt i den enkelte elev.

Handleplan og evaluering
For hver elev bliver der udarbejdet mål og handleplan, som ofte evalueres, justeres og bruges som et redskab til at tydeliggøre elevernes succeser og udviklingspotentialer. Handleplanerne bliver også brugt aktivt i samarbejdet med forældrene.

Vi evaluerer løbende elevernes faglige, personlige og sociale progression og sikrer os, at vi har et godt og aktuelt kendskab til den enkelte elevs udvikling. Elevernes læringsforløb tilrettelægges, så de bedst muligt bliver forberedt på at nå de af ministeriet fastsatte mål med undervisningen. Elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger afgør, hvilke konkrete læringsmål der arbejdes med.

Samarbejde med forældrene
Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere og ressourcer. Det er forældrene, der kender deres børn bedst og åbenhed skaber forståelse. Derfor vægter vi et samarbejde, der baserer sig på gensidig information og dialog mellem skole og hjem. Det er afgørende for at skabe trivsel og udvikling for eleven.

Udover to årlige forældremøder inviterer vi også forældre til eleverne i gruppeordningen til individuelle samtaler i løbet af skoleåret.

Samarbejde med PPR og Børn og familie
Vi indgår i et tæt samarbejde med PPR. Vi er ligeledes i tæt koordinering med Børn og Familie, når der er tilknyttet en socialrådgiver.

Visitering
Visitering til gruppeordningen for indskolingselever med ADHD/opmærksomhedsvanskeligheder foregår gennem skolevisitationen i Gentofte Kommune. Det er afgivende skole/dagtilbud, der indstiller.

Alle elever visiteres på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Én gang årligt afholdes der et revisitationsmøde, hvor det vurderes, hvorvidt eleven fortsat profiterer af at være tilknyttet tilbuddet.

Kontaktoplysninger
Lene Hjorth
Skoleleder på Dyssegårdsskolen
E-mail LEEH@gentofte.dk
Tlf: 39985550
Adresse:
Dyssegårdsvej 26
2900 Hellerup

Type

  • Gruppeordninger