Gå til hoved indhold

Typer af dagtilbud

Er dit barn mellem 0 og 6 år, kan du vælge forskellige typer af pasning til dit barn: dagpleje, vuggestue, børnehave, private pasningsordninger med mere. Få overblik over alle typer.

Dagpleje

Dagpleje er for børn i alderen 26 uger og op til 3 år. En kommunal dagplejer passer op til 4 børn i eget hjem. Alle dagplejere mødes i legestuer i gæstehuset Villa Bagatelle en gang om ugen.

Få yderligere information på dagplejens hjemmeside

Vuggestuer

Vuggestuer er for børn i alderen 26 uger og op til 3 år. Vuggestuerne lægger vægt på at skabe et trygt miljø med genkendelige rammer og omsorg for det enkelte barn.

For de store vuggestuebørn er der fokus på udviklingen mod at blive mere selvhjulpne og klar til at komme i børnehave.

Find vuggestuer i Gentofte Kommune

Børnehaver

Børnehaver er for børn i alderen 3 til 6 år. 

I børnehaverne understøttes børnene i udviklingen af deres kompetencer indenfor for såvel det personlige som det sociale område. Kompetencerne kobler sig til børnenes udgangspunkt for læring, og er bl.a. med til at skabe et solidt fundament for børnene i forhold til sammenhæng mellem børnehave og skole

Find børnehaver i Gentofte Kommune

Integrerede institutioner

I en integreret institution er der både vuggestue- og børnehavepladser. Hvis dit barn får en vuggestueplads i en integreret institution, er barnet garanteret børnehaveplads i samme institution.

Find integrerede institutioner i Gentofte Kommune

Kombinerede institutioner

I en kombineret institution er der både vuggestue- og børnehavepladser. Hvis dit barn får en vuggestueplads i en kombineret institution, har barnet fortrinsret til en plads i børnehaven, men dit barn er ikke garanteret en plads.

I en kombineret institution er vuggestuebørnene ikke garanteret en plads i børnehaven, da der i perioder er flere vuggestuebørn indskrevet, end der er pladser til i børnehaven.

Find kombinerede institutioner i Gentofte Kommune

Privatinstitutioner

Dit barn kan også blive passet i en daginstitution, der drives privat. Ansøgning om optagelse i en privat institution skal ske ved henvendelse til institutionen.

Privatinstitutioner skal leve op til de samme krav som kommunale og selvejende daginstitutioner. Information om privatinstitutionen findes på institutionens egen hjemmeside. Her fremgår vedtægter, forældrebetaling, regler for ind- og udmeldelser mv. Kommunen betaler tilskud til privatinstitutionen og fører tilsyn med den.

Læs mere:

Privatinstitutioner i Gentofte Kommune

Privat pasningsordning

Privat pasning er ikke et kommunalt dagtilbud, men en privat pasningsordning, hvor kommunen yder et tilskud. Du kan vælge at bruge en privat pasningsordning i stedet for en plads i en kommunal institution eller dagpleje. En privat pasningsordning kan bruges af børn i alderen fra 26 uger til 6 år

Med en privat pasningsordning kan du få tilskud fra Gentofte Kommune til at ansætte en privat passer eller købe en plads hos en selvstændig børnepasser.

Læs mere:

Privat pasningsordning

Forældredagpleje

Forældredagplejen er et tilbud til dig som forælder om at passe mindst to af dine egne børn i eget hjem, til det ældste barn fylder 18 måneder. Dit yngste barn skal være minimum 26 uger gammelt.

Læs mere:

Forældredagpleje

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med fleksibel pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid (kl. 07-17).

Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning udenfor dagtilbuddets åbningstider.

For at være berettiget til et kombinationstilbud skal begge forældre have et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid (07-17).

Hvis jeres familie gør brug af et kombinationstilbud, må den samlede periode, jeres barn bliver passet, ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud.

En fuldtidsplads svarer til 50 timer om ugen i daginstitutioner og 48 timer om ugen i dagplejen. Af de henholdsvis 50 og 48 timer pr. uge skal minimum 10 timer om ugen (i gennemsnit opgjort over en periode på fire uger) være som fleksibel pasning uden for dagtilbuddet.

Hvordan ansøger jeg?

Du skal sende din ansøgning om kombinationstilbud til Pladsanvisningen via Digital Post. Skriv ”Pladsanvisningen” i emnefeltet.

Pladsanvisningen skal have din ansøgning i hænde senest en måned inden start.

Din ansøgning skal indeholde:

  • aftale/kontrakt mellem den fleksible passer og jer forældre.
  • dokumentation for, at I har arbejdsbetinget behov for pasning udenfor normal åbningstid.
  • udfyldt ansøgningsskema.

Du får ansøgningsskemaet ved at kontakte os via Digital Post. Skriv ”Pladsanvisningen” i emnefeltet”.

Dokumentationen vedrørende arbejdstider kan bestå af en arbejdsgivererklæring, vagtplaner og lignende.

Regler for kombinationstilbud

Der kan kun ydes støtte til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventuelle samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde.

Den fleksible passer skal ansættes med et gennemsnitligt timeantal på mindst 10 timer pr. uge. Timerne skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrum uden for daginstitutionernes almindelige åbningstid.

Hvis du afbryder ordningen, vil du igen have en fuldtidsplads fra den 1. i den førstkommende måned.

Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet, skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt.

Kommunen foretager løbende stikprøver for at sikre, at dokumentation for at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgning om fleksibel pasning er korrekte.

Kontakt Pladsanvisningen for mere information om kombinationstilbud via telefon eller Digital Post. Skriv ”Pladsanvisningen” i emnefeltet.

Telefon 39 98 00 00

Send Digital Post til Gentofte Kommune 

Deltidsplads til forældre på barsels- eller forældreorlov

Forældre på barsels- eller forældreorlov har mulighed for at få en deltidsplads til ældre søskende, som er indskrevet i dagtilbud. Med en deltidsplads har ældre søskende mulighed for at være i dagtilbuddet op til 30 timer om ugen.

Taksten for en deltidsplads er reduceret. Du kan kontakte Pladsanvisningen for yderligere information om deltidsplads samt ansøgning om deltidsplads:

Telefon 39 98 00 00.

E-mail: pladsanvisningen@gentofte.dk 

Kompetencecentre

Et kompetencecenter er et almindeligt dagtilbud, der har enkelte pladser til børn med særlige behov. Gentofte Kommune har seks kompetencecentre.

Som udgangspunkt er alle børnene i forskellige børnefællesskaber sammen med deres kammerater. Derudover har dagtilbuddet også mulighed for sideløbende at tilrettelægge en indsats efter det enkelte barns behov.

Kommunens overordnede mål for de seks kompetencecentre er at sikre en god opvækst og skabe lige muligheder – for alle børn.

Kommunen stiller et kompetencetilbud til rådighed på baggrund af en faglig og individuel vurdering af det enkelte barns særlige behov. Vurderingen foregår i tæt dialog med forældrene.

Læs mere:

Børn og unge med handicap

Udsatte børn, unge, voksne og familier